پاسخ به سوالات آزمون پکیج


تقسیم بندی پکیج بلحاظ نصب (دودسته زمینی ودیواری) و بلحاظ
تخلیه محصولات احتراق (سه دسته فن دار، بدون فن بدون دودکش
و بدون فن دودکش دار) وبلحاظ مبدل (سه دسته مبدل دومنظوره
يا بيترمیک و دومبدل یا منوترمیک و سه مبدل یا کندانسینگ یا
چگالشی) و بلحاظ مشعل (دودسته مشعل اتمسفریک و مشعل با فن
دمنده) و بلحاظ منبع انبساط (دودسته باز و بسته) و بلحاظ مخزن
دودسته مخزن دار یا فوری و بدون مخزن) میباشد.
– حداقل فشار لازم جهت تحریک فلوسویچ 0.2بار و یا (2.5
L
/
m)
است.
– حداقل فشار لازم جهت تحریک فلومتر 0.2bar و یا (1.5تا 2/L
m) که متناسب با ۲تا۳ ولت خروجی میشود.
– حداقل فشار مدار گرمایش ۴۵/. بار است.
– واحد فشار نیوتن بر مترمربع و یا پاسکال است اما در مراکز صنعتی
با واحد اتمسفر (at) و یا بار بیان میکنند.
– فشار عملکردی پرشرسویچ آب یا سنسور حداقل فشار آب 0.5 بار
و به عبارتی 0.4تا0.6 بار است و اگر گیرکند یاخراب باشد ۲۰ ثانیه طول
میکشد تا پکیج با دستور ترموستات حد خاموش شود.
– فشارمنبع انبساط ابار حجم منبع انبساط 3% کل حجم آب
مدار گرمایش و منبع انبساط با ظرفیت ۸ لیتر، تغییرحجم
۱۷۵ لیتر
آب مدار گرمایشی رابطورمناسب جبران میکند و فشار بارگذاری مدار
گرمایش ۱.۵ بار (۱تا۲ بار) و فشار شیر اطمینان ۳ بار است.
– نوک الكترود جرقه تا سطح برنر ۳تا۵ م م است.
– حداقل فاصله دودکش از موانع اطراف پشت بام ۳ متر و بیشترین
ارتفاع بدون عایق از سطح بام ۱.۵ متر میباشد.
– عملکرد ترمستات حد آب در ۱۰۲درجه و ترمستات دود ۷۵درجه
میباشد.
– دردودکش کواکسیال حداکثرطول افقی ۴متر. با شیب ۱تا۲ درصد
منفی است.
– یک کیلوگرم هوا ۲۴۲گرم اکسیژن دارد.
– یک کیلووات ۸۶۰ کیلو کالری.
– یک وات برابر با ۳/۴ بی تی یو.
– یک بی تی یو ۲۵۲ کالری است.
– یک فوت ۱۲ اینچ.
– یک کالری برابر با ۴
/
۱۸۶ژول
– یک پوند ۴۵۳گرم است.
– یک بار برابر است با ۱۴
/
۷psi ویا ۷۶۰میلیمتر ارتفاع ستون جیوه
ویا ۳۳/ امتر ارتفاع ستون آب و نیروی وزنه یک کیلوگرمی بر یک
سانتیمتر مربع.
سنسور ان تی سی گرمایشی خراب باشد، پکیج نه در حالت
گرمایشی و نه درحالت مصرفی کار نمیکند و زمانیکه پرشرسویچ دود
ایراد دارد یا سیمهای آن برعكس وصل شده باشد، پکیج هیچ واکنشی
ندارد یعنی نه جرقه میزند و نه روشن میشود.
– اگر پکیج روشن و دوباره خاموش شود، یکی از قطعاتی که از برد
فرمان میگیرند اشکال دارد اما اصلا جرقه برقرار نشود وروشن نشود
یکی از قطعاتی که به بردسیگنال ارسال میکند معیوب شده است.
– مقاومت بین سرامیک وکابل الکترود جرقه زن حداقل ۶۰ مگا اهم
است.
– ارتفاع مناسب پکیج از كف ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانت است.
– محل منبع انبساطی در مسیر برگشت آب گرمایش و بعد از پمپ
میباشد.
– معمولا محل شیراطمینان ۳ بار در پکیج تک مبدله در مسیر رفت
گرمایش است.
– در سیستم Antiblockage یا ضدجام یا ضد گیرپاچ اگر از پکیج
بمدت زیادی استفاده نگردد، پمپ هر ۲۱ ساعت حدود ۲۰ ثانیه و شیر سه
راهه هر ۲۱ ساعت حدود ۱۵ ثانیه روشن و دوباره خاموش میشود و در
تمام مدهای پکیج فعال است.
سیستم ضدیخ زدگی (Anti Freeze)
اگر دمای آب مدار گرمایش به کمتر از ۷درجه برسد، پمپ روشن میشود
تا دمای آب گرمایش را به ۱۰درجه برساند در غیر اینصورت اگر دما
مجددا تا ۵ درجه هم سقوط کند همراه پمپ مشعل نیز تا رساندن دما
به ۳۵ تا ۴۲ درجه، بمدت ۳۰ ثانیه روشن میشود.
– ترمستات حد از نوع nc است و زمانی عمل میکند که دمای آب
به ۱۰۵درجه برسد( این وقتی اتفاق میافتد که سنسورهای حرارتی
ان تی سی مدار آب گرمایشی و یا مصرفی به هر دلیل عمل نکند)
در اینصورت لازمه روشن شدن پکیج پایین آمدن دمای آب وریست
کردن است.
– جهت تست ترمستات حد، اگه یکی از سیمها را بر روی پکیج روشن
دربیاریم پکیج بلافاصله خاموش میشود و در شرایط جدا ازدستگاه
کافی است با حرارت دادن، باز شدن کنتاکت ها را با اهم متر چک
کنیم.
– ترمستات حد تنها یک سویچ حرارتی است اما NTC یک مقامت
متغیر با دما از نوع مکانیکی و الکترونیکی است که در ۲۵ درجه
سانتیگراد ۱۰ کیلواهم را نشان میدهد و در حالت پکیج خاموش با
اعمال حرارت غیرمستقیم بایست مقاومت کاهش یابد.
– تست پرشرسویچ آب: در شرایطی که پکیج به دلیل خرابی این
قطعه روشن نشود با درآوردن سرسیمها و اتصال کوتاه بایست روشن
شود و در حالت پکیج روشن تنها با در آوردن کنتاکت ها خاموش
میشود.
– حد طبیعی منواکسید کربن در هوا ۱./. تا ۲/. درصد است.
– جهت انتقال اندازه از پرگار استفاده میشود.
– فاصله آکس تا آكس آب سرد و گرم شیر مخلوط ۱۶سانت است.
– در جوشکاری برای روشن کردن قوس الکتریکی بایست الكترود به
حالت کشیدن و نوک زدن باشد.
– شیرگاز در پکیج همیشه در ابتدای روشن شدن دستگاه با حداقل توان
سپس با ۲/۳ توان کار میکند.
– عملکرد شیربایپس به دوعامل افت فشارمدار گرمایش وهد پمپ
بستگی دارد.
به منظور از G20 گاز متان (گاز طبیعی یا همان شهری) و G30 گاز
بوتان (گازمایع) و G31گاز پروپان است.
و بیشترین و کمترین توان مدار گرمایش را از طريق پتانسیومترهای
مم الست(در ادو الکترود)
– بعداز روشن شدن فن، بایستی تا ۲۰ ثانیه پرشرسویچ دود فعال شود
در غیر اینصورت پکیج خاموش وچراغ زرد روشن میشود.
– در پکیج بدون فن بجای پرشردود، ترموستات دود داریم که
در صورت مسدودشدن دودکش و پس زدن دود ورسیدن دمای
محصولات احتراق به ۵۵ درجه، ترموستات بعداز ۳۰ ثانیه فعال و مشعل
را خاموش میکند وچراغ زرد روشن میشود و معمولا پس از ۱۵ دقیقه
خنک شده و پکیج بطور اتوماتیک ریست و روشن میشود.
– قطرلوله داخل و بیرون کواکسیال ۶۰ و ۱۰۰ و کمینه قطردرحالت
دولوله مجزا ۱۸۰
م م است.
– حداقل شیب دودکش در پکیج بدون فن ۳ درجه مثبت یعنی رو به
بالا است. جهت تخلیه راحتر محصولات احتراق).
– فشار گاز شهری، داخل شهر ۴ بار و در خط کمربندی (TBS) ۱۷بار و
در ورودی شیرگاز پکیج برای گاز شهری ۱۸ و برای گاز مایع ۲۸ میلی بار
است و فشار گاز در خروجی شیرگاز پکیج به مشعل برای شعله کوتاه
وبلند بترتيب ۲.۵mb و ۱۲mb است.
– درمنیفلد گاز پکیج، بهترین فاصله ژیگلور تا گلوگاه ۱/۵ برابر قطر
گلوگاه و طول لوله مخلوط کننده گاز و هوای اولیه، ۶ برابر قطر گلوگاه
است.
– گرد وغبار روی مشعل و کثیف بودن سطح آن، علت نارنجی بودن
شعله است.
– اگر فشارمدار گرمایش کم باشد مشعل روشن نمیشه ولی پمپ بمدت
۴۰ ثانیه روشن میشود.
– اگر سیم های فلومتر با پرشرسویچ جابجا شود، پکیج در آبگرم
مصرفی کارمیکنه اما در حالت گرمایش کار نمیکند و اما اگر آب ورودی
با مصرف جابجا بسته شوندگرمایش کارمیکنه اما در حالت مصرفی
کار نمیکند.
– برای اینکه از حالت نرمالی این پرشردود استفاده کنیم بایست پایه
های ۱و۳ را بکار بگیریم.
– حداکثر تحمل فشار و دمای مبدل صفحه ای ۳۰ بار و ۱۸۰ درجه
سانتیگراد است و آبندی آن بتوسط واشر مخصوص خود انجام میشه
که با افزایش فشار مدار، بیشتر هم میشود.
– درزبندهای محفظه احتراق از جنس نئوپرن است.
– درلوله ونتوری (پیتوت) فشار مکش ۲.۵ میلی بار و حداقل فشار
عملکردی ۶/. میلی بار است.
استراحت شیرسه طرفه درحالت آبگرم بهداشتی است یعنی اگر برق
آن قطع شود مسیر آب رادیات ها بسته میشود.
– در پکیج فندار قدرت فن برای چهار متر خروجی افقی طراحی
شده است و برای کمتر از آن بایست فلنج موجود در خروجی را
کوچک انتخاب کرد تا بخاطر حجم زیاد هوای ورودی به محفظه
احتراق، دستگاه بسختی و با تاخیرروشن نشود. و نیز ماکزیمم
طول افقی دودکش ۴ متر است که به ازای هر زانوی 90 درجه ۸۵ سانت
وبرای ۴۵ درجه ۵۰ سانت از طول آن کاسته میشود.
شیر یکطرفه بایپس همواره متناسب با قدرت پمپ انتخاب میشود و
در ۲.۵ بار عمل میکند.
– بیشترین دمای ورودی پمپ سیرکولاتور ۹۵ درجه است.
– ظرفیت خازن پمپ ۲.۵ میکروفاراد است.
– سنسور ان تی سی گرمایشی خراب باشد، پکیج نه در حالت
معا : . :: م
– یک کالری برابر با ۴/۱۸۶ ژول.
– یک پوند ۴۵۳ گرم است.
– یک بار برابر است با ۱۴
/
۷psi ویا ۷۶۰میلیمتر ارتفاع ستون جیوه
ویا ۱۰
/
۳۳متر ارتفاع ستون آب و یا نیروی وزنه یک کیلوگرمی بر یک
سانتیمتر مربع.
– واحد اندازه گیری گرما، کالری و ژول و بی تی یو است.
– صفردرجه سانتیگراد برابر با ۲۷۳/۱۵ درجه کلوین است.
– کالری واحد گرمایی است که به یک گرم آب ۱۴ درجه داده میشه تا
دمای آن یک درجه افزایش پیدا کند و بی تی یو مقدار گرمایی است
که اگر به یک پوند آب در دمای ۳۹ درجه فارنهایت داده شود تا دمای آن
یک درجه فارنهایت افزایش یابد.
– حداقل مقاومت بین سرامیک وکابل الکترود جرقه زن ۶۰ مگا اهم
است.
– قطر ژیگلور یا نازل برای گاز مایع ۱
/
۷تا۸/. وبرای گاز شهری ۱.۲تا۱.۳
میلیمتر است و اگر سوراخ نازل گشاد باشد مشعل دوده میزند.
– حداقل فشار برای دیافرگم پرشرسویچ دود ۶/. میلی بار است.
– درپکیج بدون فن کمینه قطردودکش ۱۵۰م م
– حداکثر آب عبوری مسیر بای پس به پمپ، موقع گرفتگی مسیر
رادیات ها ۳۵۰ لیتردرساعت که همان ۵/۸ لیتردردقیقه است.
– معمولا محل شیراطمینان در پکیج تک مبدله در مسیر رفت گرمایش
میباشد.
– در صورت خرابی ان تی سی، ترموستات حد در دمای ۱۰۵ درجه عمل
میکند و علامتش روشن شدن چراغ قرمزرنگ است.
– در پکیج محدوده دمای تنظیمی مدار گرمایش ۳۵ تا ۸۵ درجه
سانتیگراد است.
– دلتای تی در آبگرم مصرفی ۲۵تا ۳۵ درجه سانتیگراد است.
– پکیج محفظه احتراق بسته از گروه لوازم گازسوز C است.
– ارزش حرارتی گاز شهری ۹۰۰۰ و مایع ۱۲۰۰۰ کیلوکالری برمترمکعب
است.
– برای رسوب زدایی مدت زمان گردش اسید در مبدل معمولا ۱۵ دقیقه
و به عبارتی ۵تا ۲۰ دقیقه است.
– وقتی الکترود جرقه زن و تشخیص شعله یک واحد باشد فاصله نوک
الکترود تا سطح مشعل حدود ۳ م م است.
– حداقل جریان عملکردی میله یونیزاسیون حسگر شعله ۵/.
میکروآمپر است.
– وظیفه کندانست در لوله رابط ونتوری پرشرسویچ دود، جمع آوری
رطوبت دود
است.
– سنسور هال مسئولیت کنترل دور موتور فن را به عهده دارد.
– فاصله نوک الکترودهای جرقه زن ازهم ۳تا۵ و فاصله تا سطح مشعل
و م م است ( در حالت
دو
الكترود)
– بعداز روشن شدن فن، بایستی تا ۲۰ ثانیه پرشرسویچ دود فعال شود
در غیر اینصورت پکیج خاموش وچراغ زرد روشن میشود.
– در پکیج بدون فن بجای پرشردود، ترموستات دود داریم که
در صورت مسدودشدن دودکش و پس زدن دود ورسیدن دمای
محصولات احتراق به ۵۵ درجه، ترموستات بعد از ۳۰ ثانیه فعال و مشعل
را خاموش میکند وچراغ زرد روشن میشود و معمولا پس از ۱۵دقیقه
خنک شده و پکیج بطور اتوماتیک ریست و روشن میشود.
– قطر لوله داخل و بیرون کواکسیال ۶۰ و ۱۰۰ و کمینه قطردرحالت
دولوله مجزا ۸۰ م م است.
– حداقل شیب دودکش در پکیج بدون فن ۳درجه مثبت یعنی رو به
بالا است. ( جهت تخلیه راحتر محصولات احتراق).
فشار گاز شهری داخل شهر ۴بار و در خط کمربند (TBs) ۱۷بار و
ترموستات دود در بیرون کلاهک تعدیل و بر روی پره می باشد.
– بطورکلی شیرپرکن مابین مدار گرمایش و مصرفی قرار دارد، به بیان
دیگر در مدخل خروجی پمپ سیرکولاتور(مدار گرمایش) به سمت
مبدل ثانویه یا تک منظوره (همان مدار مصرفی که محل آبسرد ورودی
به مبدل است) قرار دارد.
– تیغ اره ۱۴ دندانه و ۲۸ تا۳۲ دندانه در اینچ، برای برش آلومینیوم
وفولادسخت مناسب است.
– گرما و سرما از عوامل فیزیکی محیط کار محسوب میشوند.
– بیشترین انتقال حرارت در رادیات های آلومینیومی صورت می
پذیرد.
– درجوشکاری قوس الکتریکی کمتراز ۲۰۰ آمپر نمره تاری شیشه عینک
بایستی ۱۰ اما در جوشکاری با آکسی استیلن همیشه بایستی نمره ۶
باشد.
– وقتی بخواهیم هم فشار و دبی ورودی مخزن را کنترل کنیم از
شیرفلکه دیافراگمی استفاده میکنیم.
– زمانیکه پکیج در مدگرمایشی روشن نمیشود ولی درمد مصرفی
کارمیکند یا ترموستات اتاقی و یا ترموستات NTC مربوط به گرمایش
قطع است.
– وقتی شیر سه راهی خراب است بطوریکه در موقعیت آب مصرفی
گیر کرده باشد با روشن کردن پکیج درمدزمستانه، فشار سريعا بالارفته
و شیراطمینان عمل میکند و با بازکردن آب مصرفی فشار افت میکند.
– استاندادهای نصب پکیج بدون فن: حداقل مساحت خانه
۶۰مترمربع، ارتفاع بدون عایقبندی دودکش از کف پشت بام ۱تا۱.۵
متر، حداقل فاصله دودکش از دیوار کناری پشت بام ۲ متر از سطح
مقابل ۶۰سانت و از جانپناه ۶۰سانت و از زیر پنجره باز و دریچه آزاد
هوا ۳۰ سانت و از موانع اطراف مثل کولر و دریچه تامین هوا بایستی
۳ متر باشدونیز حداکثر تعداد زانو از ابتدا تا انتهای دودکش ۲ عدد و
طول عمودی دودکش ( مابین کلاهک های تعدیل پکیج و دودکش اچ)
۴تا۲۳ متر میباشد.
– فاصله پکیج از كف ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانت و حداقل فاصله پکیج از کف
بین
کابینت ۲۰ سانت و حداقل ارتفاع دودکش از بالای پکیج 2d وحداقل
فاصله دودکش و سقف ۴۵ سانت میباشد و پکیج هرچی پایینتر از
محل دودکش نصب شود مکش بهتری خواهد داشت.
– درپکیج بدون فن، طول افقی دودکش با زاویه مثبت ۳تا۵
درجه (روبه بالا) بوده و نبایست بیشتر امتر باشد در غیر اینصورت
استفاده از پکیج فن دار الزامی است.
– درپکیج فن دار نیاز به دودکش ساختمان نیست و حداکثر طول
دودکش افقی ( با شیب منفی ۲تا۳ درجه و به عبارتی، انتهای لوله به
ازای هرمتر ۳ میلیمتر پایینتر) ۴ متر است با این شرایط که به ازای
استفاده ازهر زانوی ۹۰ درجه و ۴۵ درجه بترتیب ۸۵سانت ۵۰سانت
از این طول کاسته میشود و ضمنا اگر به هر دلیلی طول افقی کمتراز
۱.۵متر شد حتما بایستی مطابق کاتالوگ دستگاه از فلنچ محدود کننده
دود درمسیر خروجی فن استفاده کرد.
– بهترین دودکش نوع اچ است چون هرچه وزش باد بیشتر باشد مکش
بهتری خواهد داشت.
-اگرسختی آب بیش از 80ppm باشد بهتره از سختی گیرخصوصا
نوع پلی فسفات استفاده شود.
– اگر رفت و برگشت مدار گرمایش اشتباه وصل شود فقط پایین
رادیاتورها بیش از بالا گرم میشود اما اگر رفت و برگشت مصرفی
وپمپ بمدت
– اگر فشارمدار گرمایش کم باشد مشعل روشن نمیشود
اما
۴۰ ثانیه روشن میشود.
– حجم استانداردکپسول استیلن ۴۰ لیتر و ماکزیمم فشار داخل مولد
ولوله ها 1.5 باراست.
– بطورکلی پکیج ها را در سه وضعیت میتوان قرار داد.
– سوهان شماره یک خشن است نه خیلی خشن.
– فضای نامحدود لازم برای پکیج ۱۲۰۰۰کیلو کالری 67.8 مترمکعب
است.
– شیرکشویی تنها به عنوان شیر قطع کننده بکار میرود.
– در شیر مخلوط توالت، آبسرد چپ و آبگرم راست و ارتفاع شیراز کف
۴۰ سانت و سمت راست کاسه توالت قرار دارد.
وقتی میزان کربوکسی هموگلوبین خون به ۵تا ۱۱ برسدعدم تشخیص
اعمال عضلانی اتفاق میافتد.
– پودر PKP یا همان CO2 برای خاموش کردن حریق های برقی بکار
میرود.
– شعله مشعلی که فقط از هوای ثانویه استفاده کند آبی سوز نام دارد.
– افزایش حجم اکسیژن از ۲۳.۵ درصد به بالا موجب ایست قلبی
میشود.
– اگر فشار آب مدار گرمایش بیش از حد پایین بیاد مشعل دستگاه
خاموش میشود.
– جنس محفظه احتراق معمولا آلومینایزاستیل است.
– حداقل قطردودکش کواکسیال ۸۰م م
است.
– زمانیکه فن روشن شود اما تا ۲۰ ثانیه پرشر سویچ دود فعال نشود
پکیج خاموش وچراغ زرد روشن میشود.
– اگر فشارمدار گرمایش مرتبا کم و زیاد میشه بدون داشتن نشتی، فشار
منبع انبساط کم است.
– محل نصب شیراطمینان در همه پکیج ها در مسیر برگشت گرمایش
بعد از پمپ میباشد.
– عمق مناسب جوش برای لوله پروپیلن شماره ۲۵ برابر است با ۱۵ م م
– در حالت عادی عمرمفیدمنبع انبساط ۳تا۴ سال وعلت خوردگی
دیافراگم لاستیکی تغییر PH آب میباشد.
– زمان مناسب گردش اسید در مبدل برای رسوب زدایی
۱۵دقیقه ( ۵تا۲۰ دقیقه) است.
– جهت ترسیم سه بعدی اشیا بایست دید از روبرو، چپ و بالا را
ترسیم کرد.
– رابط شبکه اصلی آب با شیرآلات بهداشتی ساختمان، از نوع شیر
پیسوار میباشد.
– از عوامل باد سروصدا درمبدل، تنظیم نبودن فشار منبع انبساط
خیلی بلند و قوی بودن شعله و پایین بودن دبی خروجی آبگرم است.
– جهت ترمیم سوراخ مبدل ازجوش نقره استفاده میکنیم.
– پکیج محفظه بسته یا روم سیلد یا فن دار یا هرمتیک در دسته لوازم
گازسوز نوع C وپکیج محفظه باز در گروه B و وسایل گاز سوز بدون
دودکش در گروهA طبقه بندی میشوند.
– دریک لیتر آستون (درفشار یک آتمسفر و دمای ۱۵ درجه س ) مقدار
۲۵ لیتر استیلن حل میشود.
– آب هیچوقت جز محصولات احتراق نیست.
– درپکیج محفظه احتراق باز ، ترموستات دود ودرمرحله دوم
ترموستات حد، کنترل تخليه صحيح دود را به عهده دارند و محل
P4وP5 درروی بردتنظیم میکنیم وحداكثر اختلاف دمای مناسب رفت
وبرگشت آب ۲۰ درجه است.
– ارتفاع مناسب از کف برای نصب ترمستات اتاقی ۱۵۰تا۱۷۰ سانت
است.
– استاندارهای مربوط به تخلیه محصولات احتراق در محفظه احتراق
بسته
استانداردC12 مربوط به حالت افقی، نزدیک استاندارد C22 افقی،
نزدیک ولی تخلیه در یک کانال مشترک
استانداردC32 عمودی
استانداردC42 افقی با مکش از و تخلیه در کانال مجزا
استانداردC52 افقی یاسقفی با مکش و تخلیه در کانال مجزا میباشد.
– پوشش الکترود شامل مواد اکسیژن زدایی و جهت شناورکردن
آلودگی جوش است و دمای جوشکاری در محدوده ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه
است و قطرکابل جوشکاری با ازای هر۶ آمپر یک میلیمتر مربع است.
– نصب پکیج به روش B22 درساختمان با پنجره دوجداره فقط
بادربچه تامین هوا از بیرون مجاز است.
– پکیج دیواری از نوع مبدل هوا به آب محسوب میشود.
– دقت فشارسنج بایستی برای اندازه گیری فشار منبع انبساط۰
/
۱bar
وبرای فشار گاز ورودی ۱mb و برای فشارگاز مصرفی mb
0.1 است.
– محدوده فشارگاز تنظیمی برای شعله کوتاه 2تا2.5 وبرای شعله بلند
8 تا 10 میلی بار است.
– علت ایجاد شعله پرش دار که پس از چند لحظه خاموش میشود
استفاده از فلنچ نامناسب دود
– در صورت خرابی ترمیستور آبمصرفی، هیچ اتفاقی نمی افتد فقط
آبگرم روی ۵۰ درجه تنظیم میشود اما در صورت خرابی ترمیستور مدار
گرمایش و قفل شدن روی ۲کیلواهم، پکیج درهیچ مد کارنمیکند.
– حداکثر مصرف پمپ ۷۰تا
۱۲۰ وات بوده و استاندارد IP44 بیانگر
نفوذ ناپذیری در مقابل اجسام بزرگتراز 1mm و مقاوم در برابر پاشش
مستقیم آب میباشد.
– وقتی پرشرسویچ دود ایراد دارد یا سیمهای آن برعكس وصل شود
پکیج هیچ واکنشی ندارد یعنی نه جرقه میزند و نه روشن میشود.
– اگر پکیج روشن و دوباره خاموش شود یکی از قطعاتی که از برد
فرمان پذیرند اشکال دارد اما اصلا جرقه برقرار نشود وروشن نشود
یکی از قطعاتی که به بردسیگنال ارسال میکند معیوب شده است.
– ورود و خروج آبمصرفی اشتباه باشدپکیج روشن نمیشود.
– الكترود E6010 را نباید قبل از جوشکاری بازپخت کرد
– جهت برشکاری با آکسی استیلن از شعله خنثی
استفاده میشود.
– درپکیج چگالشی PH آب چگالیده شده ۵تاع است.
– محدوده مناسب اسیدی یا بازی بودن آب شرب و آشامیدنی ۷تا۸
میباشد.
– درپکیج روشن تاوقتی فشار مدار گرمایش به
مرز 0.2bar نرسد پکیج خاموش نمیشود و در پکیج خاموش تاوقتی
به مرز 0.45bar نرسد روشن نمیشود.
– پکیج دومبدله در گرمایش کار نمیکنه امادر مصرفی کارمیکنه علت
میتونه قطع اتصال ترمستات حد باشه نه کلید پرشرسویچ آب.
– با سوختن گاز متان (CH4)، آب و دی اکسیدکربن تولید میشود.
– اگر فشارمدار گرمایش کم باشد مشعل روشن نمیشود اما پمپ بمدت
۴۰ ثانیه روشن میشود.
– اگر رفت و برگشت مدار گرمایش اشتباه وصل شود فقط پایین
رادیاتورها بیش از بالا گرم میشود اما اگر رفت و برگشت مصرفی
اشتباه وصل شود پکیج روشن نمیشود.
– محدود
کننده
دبی آب، در مسیر خروجی فلومتر جهت تثبیت دبی
آب ورودی به مبدل ثانویه تعبیه شده بطوریکه رنگ زردو لیتربردقیقه و
آبی ۱۰ و بژ۱۱ وقرمز بیانگر ۱۲لیتر بر دقیقه است.
– وقتی از فلومتر(که دارای حداقل فشار عملکردی ۱.۵تا۲ لیتربردقیقه و
بجای دوسیم، دارای کانکتور سه سیمه است) بجای فلوسویچ استفاده
شود دمای آب مصرفی یکنواخت تر خواهد بود چون متناسب با دبی
ورودی، ارتفاع شعله تغییر میکند، البته در فشار بالای ۱۰ لیتربردقیقه
دیگر فرقی با فلوسویچ ندارد.
– ترنسدیوسره فشار نیز همچون فلومتر سنسور سه سیمه ای است که
علاوه بر عملکرد پرشر سویچ مقدار فشار آب را نیز روی مانومتر نشان
میدهد.
– هد پمپ معمولا ۵تا۷متر و دبی پمپ معمولا ۱۴تا۱۸لیتر بردقیقه است.
– راندمان پکیج عبارتست از نسبت ظرفیت حرارتی خروجی به
ورودی
دستگاه که بصورت درصد بیان میشود.
– درصورت معیوب بودن فلوسویچ، پکیج در حالت تابستانه اصلا
روشن نمیشود یا اینکه در این مد بدون باز کردن آب مصرفی دائما
روشن میماند.
– شیر یکطرفه بای پس معمولا ۲.۵ بار و خارن پمپ سیرکولاتور ۲.۵
میکروفاراد است، این پمپ ازنوع سانتریفوژ بوده و فشار عملکردی
شیریکطرفه بای پس، معمولا نصف هد پمپ انتخاب میشود و مشخصه
TF ماکزیمم دمای آب ورودی پمپ ( معمولا ۹۵ درجه) و مشخصه
1431
PC بیانگر سال و هفته تولید پمپ و مشخصه 68
IP44 to
بیانگر ایمنی و مقاومت در برابر ضربه (۶) و مقاوم در برابر نفوذ آب (۸)
میباشد.
– آبدهی پمپ در پکیج 24kw و 28kw و 32kw برابر با ۸ و ۱۰ و
۱۲لیتر در دقیقه.
– محاسبه هد پمپ: هد پمپ عبارتست از مجموع افت فشار
محلی ( افت فشار مربوط به شیرآلات و کلکتور و دیگ و رادیات ها)
و افت فشار طولی سیستم حرارت مرکزی (افت مربوط به اصطکاک
حرکت سیال داخل لوله کشی).
حالا اگر L بیانگر دورترین متراژ مسیر رفت گرمایش باشد، هد پمپ
(H) برحسب متر عبارتست از: 2.15+
H
=
0.075L
– جنس محفظه احتراق آلومینا و آستانه تحمل دما برای
فیبرنسوز سرامیکی ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد است.
– برای تبدیل پکیج به گاز مایع، ژیگلورها رو کوچک میکنیم ( از ۱.۳ به
۰/۸ م م) و جامپر روی برد را تغییر وضعیت داده و درنهایت شیر گاز را
برای شعله بلند و کوتاه مجددا تنظیم میکنیم.
– مشعل از تعدادی برنر تشکیل یافته و بر روی هر برنر که حدود 2kw
توان دارد تعدادی ژیگلور وجود دارد.
– بطورکلی کمبود اکسیژن علت زردسوزی شعله است، شعله ای که فقط
از هوای اولیه استفاده کند یعنی کمبود هوای ثانویه داشته باشد زرد
شده و همراه با دوده است و نیز از علائم زیاد بودن هوای اولیه اینکه
شعله صدای غیرعادی داشته و از مشعل جدا شده و میپرد و موقع
خاموش شدن با صدای خفیف همراه است، و زمانیکه شعله فقط از
هوای ثانویه استفاده کند یعنی کمبود هوای اولیه داشته باشد آبی شده
– از مزایای مبدل تک منظوره، تامین آبگرم بهداشتی سریع و بازده
بهتر و تکنولوژی ساخت راحت ولی دارای رسوب پذیری بالاست.
– در صورت سرد شدن سریع مبدل، رسوب پذیری بالا خواهد بودبهمین
دلیل شعله به آرامی خاموش میشود.
– جهت تنظیم شیرگاز، پیچ برنجی آچار تخت خور شماره۱۰ مربوط
به شعله بلند یعنی آبگرم بهداشتی و پیچ گوشتی خور وسطی مربوط
به گرمایش یا شعله کوتاه است، فشار در خروجی شیرگاز برای شعله
کوتاه ۱تا۳ یا ۲.۵ میلی بار( ارتفاع شعله ۱تا۲ سانت و حدود یک سوم
محفظه احتراق) و برای شعله بلند ۱۰تا۱۳ یا
۱۲ میلی بار(ارتفاع شعله
۸تا۱۰ سانت وحدود دو سوم محفظه احتراق) میباشد.
– بوبین شیر سه راه موتوری ۹.۵ کیلو اهم بوده و زمان حرکت از
وضعیت گرمایشی به مصرفی ۴.۵ ثانیه اما بلعکس ۶.۵ ثانیه طول
میکشد و اگر از پکیج استفاده نشود هر ۲۱ ساعت ۱۵ ثانیه برای عدم
گیرپاچ فعال میشود.
– حداکثر طول لوله گاز ۱۲۰ و حداقل سانت است.
– ساختمان غیردرزبند یعنی ساختمانی که امکان تعویض حداقل
نصف كل حجم هوای آن در یک ساعت وجود داشته باشد و به عبارتی
ساختمانی است که با مصالح معمولی ساخته شده و دروپنجره
درزبند نداشته و سطح بازشوی دروپنجره ها بیشتراز ۴% سطح
زیربنای فضا باشد.
– هوای لازم از فضای داخل، جهت احتراق وسایل گازسوز را “تامین
هوای احتراق گویند و در ساختمان ها با شرایط غیردرزبندی
می
جهت نصب وسایل گاز سوز “تامین هوای احتراق” اگر فضای اتاق
کمتر از فضای مجاز باشد با ایجاد کانال ارتباطی با اتاق مجاور(غیراز
حمام و اتاق خواب و فضای موتورخانه تبرید) ویا ایجاد کانال ارتباطی
با فضای بیرون( این در صورتی است که ساختمان با شرایط درزهای
هوابند باشد ویا فضای اتاق و یا مجموع فضای اتاق و اتاق مجاور
کافی نباشد)، مجاز به نصب خواهد بود.
جهت ایجاد کانال مجاور، دوتا کانال حداقل
۲۵*۲۵ سانتیمتر (۶۲۵سانتیمترمربع) در فاصله ۳۰ سانت بالای کف و
۳۰ سانت پایینتر از سقف ( دهانه کانال به ازای هر ۳۸ کیلو کالری کمبود
ظرفیت وسیله گاز سوز اسانتیمترمربع) نصب میشود.
جهت ایجاد کانال به فضای آزاد به فاصله ۳۰ سانت از سقف یک دهانه
برای ورود هوای آزاد نصب میشود ( دهانه کانال به ازای هر ۱۱۶کیلو
کالری کمبود ظرفیت وسیله گاز سوز اسانتیمتر مربع
است و بصورت
اختیاری دریچه دومی با دهانه کانال به ازای هر ۱۹۴کیلو کالری کمبود
ظرفیت وسیله گاز سوز اسانتیمترمربع).
– وقتی بخواهیم چند پمپ را سری یا موازی قرار دهیم برق آنرا
حتما از کنتاکت شیر سه راهه میگیرم به این خاطر که فقط در حالت
گرمایشی در مدار باشند.
– سختی آب عبارتست از یک میلی گرم کربنات کلسیم در یک لیتر آب
و واحد آن ppm است، و اگر بیش از 60ppm باشد بهتر است سختی
آنرا کاهش دهیم، و به دونوع پایدار و ناپایدار تقسیم میشود. سختی
ناپایدار بخاطر وجود بیکربنات کلسیم و بیکربنات منیزیم در آب است
اما پایدار بخاطر نیترات ها و سولفات ها و کلرها و فسفات ها و
سیلیکات منیزیم و کلسیم در آب می باشد و کربن در آن نقشی ندارد.
– اگر سنسور حرارتی NTC گرمایشی و یا پرشر سویچ دود ایراد
داشته باشد پکیج در هیچ مد و شرایطی روشن نمیشود.
– همه گازهایی که برای تامین انرژی حرارتی بکار میروند به “گازهای
سوخت” معروف است که عمدتا از هیدروژن و کربن تشکیل یافته
است.
گیا.اميره انها) واتا.عدم معانا و

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *