کد خطای انواع پکیج دیواری

5/5 - (1 امتیاز)

اخطار قطع گاز و يا نقص در احتراق :

كد خطای N01 در دستگاه های والترو مدل های B5_C2_D2_X5_ G8 و در مدل های G2 & R9با كد N2_N5 برای حسگر می باشد.
برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را كنترل نماييم :
گاز ساختمان وصل می باشد ؟
شير گاز متصل به پكيج باز است ؟
سرشلنگی گاز بر اثر اجسام خارجی مسدود نشده است ؟
صافی گاز گرفتگی ندارد و مسير ورودی گاز به شير گاز باز است ؟
شير گاز SiW/CNN از داخل توسط غبار مسدود نشده است ؟
ولتاژ ورودی به شير گاز از حد تعريف شده برای كار شير گاز ( شير SiW ١٨٥ ولت و يا CNN ١٦٥ ولت ) كمتر نيست ؟
جرقه زن توليد جرقه می كند ؟
جرقه زن با مشعل فاصله لازم را دارد ؟ (٣_٥ ميليمتر)
سيم اتصال يا چينی جرقه زن اتصالی به بدنه ندارد ؟
حسگر به برد فرمان حس شعله را می دهد ؟
برد كنترل مشكل دارد ؟
در بعضی مدل ها برعكس زدن دوشاخه برق ورودی و يا وصل نبودن ارت هم می تواند اين ارور را بدهد.
تنظيم نبودن گاز و فلنج دود

اخطار عمل کردن ترموستات يا فيوز حد:
اين اخطار در اثر بالا رفتن دما در مدار گرمايش مشاهده می گردد كه ترموستات حد مسئول اين عملكرد است و می دانيم اين قطعهدر حالت طبيعی بصورت نرمالی كلوز است. اگر اهم متر را در وضعيت بيزر يا بوق قرار دهيم با اتصال دو پايه به سيم های اهم متر صدای بوق را می شنويم كه مشخص كننده سالم بودن ترموستات حد می باشد و در زمانی كه دما در مدار بسته به حد تعريف شده در اين قطعه (مينيمم٠٩ درجه و ماكزيمم ١١٠ درجه استفاده شده در دستگاه های مختلف) برسد اين قطعه اتصال دو سر پايه های آن قطع می شود و فرمان از كار افتادن پكيج را به علت بالا رفتن دما می دهد.
چرا دما در پكيج بالا می رود ؟
پمپ پكيج كار می كند و برق ٢٢٠ ولت به آن می رسد ؟
پمپ گير پاژ نيست ؟
مبدل اصلی باز است و كيپ نشده است ؟
شير رفت و برگشت زير پكيج باز است ؟
شير و زانوی قفلی رادياتورها باز هستند ؟
شيلنگ های اتصال پكيج به دستگاه مسدود نشده اند ؟
صافی برگشت پكيج كيپ نشده است ؟
بای پس دستگاه باز نمانده است ؟
دستگاه دو مبدله است و شير سه طرفه در حالت تابستانی نمانده است ؟
مبدل ثانويه در حالت آبگرم مصرفی كيپ نشده است ؟
١١-NTC مدار گرمايش در حالت زمستانی در مقاومت بالا گير نكرده است و فرمان ادامه كار و گرم نشده نمی دهد ؟
در مغزی زير پمپ و مسير گردش آب جسم خارجی گير نكرده است ؟
ترموستات حد از ناحيه پايه ها دچار لق شدن نگرديده و يا در هر صورت خراب نشده است ؟
سيم های اتصال ترموستات حد با برد كنترل قطع نشده است ؟
برد كنترل سالم است ؟
در دستگاه های والترو مدل های 2 b5_c2_x5_Tاين اخطار با كد N02 نمايش داده می شود و در دستگاه G8 با كد خطای N3 و در دستگاه های G2 & R9 با كد خطای N7 نمايش داده می شود.

b
کد خطای پرشر دود و فن يا عدم تخليه محصولات احتراق:
در دستگاه های والترو 2 b5_c2_x5_Tبا كد N03 مشخص می شود و در دستگاه های G2 & R9 با كد N6 و در دستگاه های مدل G8 با كد N5 & C5 مشخص می شود.
برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را كنترل نماييم :
برق به فن می رسد ؟
سيم های متصل به فن سالم هستند و قطع نيستند ؟
فن سالم است ؟
ونتوری ها باز هستند ؟
شيلنگ های اتصال پرشر به ونتوری (دهش و مكش) جا به جا متصل نشده اند ؟
پر شر فن سالم است ؟
سيم های اتصال به پرشر هوا درست وصل شده اند ؟
مسير دودكش باز است ؟
مسير دودكش باز است ؟
برد كنترل سالم است ؟
دودكش دستگاه درست نصب شده است ؟ (دوجداره كاملا متصل و درز بند است و يا تك جداره مسير ورود اكسيژن به محفظه سوخت بسته نشده است.)
فلنج داخل دودكش با طول افقی دودكش تناسب دارد ؟ (در بعضی دستگاه ها)
فلنج قسمت ورودی هوا با طول افقی دودكش تناسب دارد ؟ (در بعضی از دستگاه ها)

اما اين اخطار در دستگاه های بدون فن:
ترموستات دود سالم است ؟
سيمهای اتصال ترموستات به برد قطع نيست ؟
برد كنترل سالم است ؟
مسير دودكش در مسير دارای سوراخ نيست ؟
دودكش به اندازه لازم ارتفاع دارد ؟ (حداقل ٣ متر از سر دستگاه به شرط آنكه از آخرين جان پناه ١ متر بالاتر باشد) برای دستگاه های بدون فن، دودكش سايز cm ١٥ الزامی است. در صورت استفاده از دودكش cm ١٠ حداقل ارتفاع ٦ متر است و به ازای هر يك متر افقی می بايست ٣ متر به طول عمودی اضافه شود.
برای اتصال دودكش دستگاه به ديوار ٣٠ سانت لوله مستقيم و بعد با يك زانوی باز با لوله ١٥ به ديوار متصل شده است ؟
در بالای پشت بام بر روی دودكش از كلاهك H استفاده شده است ؟
دودكش روی پشت بام از ديوار ساختمان های مجاور يك متر فاصله دارد ؟ (در اين حالت اگر فاصله لازم ١متر رعايت نشود احتمال فشار مخالف از ديوار جانبی وجود دارد و در نتيجه پس زدن دود را به همراه دارد.)
اخطار نبودن آب در مدار بسته :
اين اخطار در دستگاه های والترو مدل های 2 b5_c2_x5_Tبا كد N04 مشخص می گردد و در دستگاه های مدل G8 با كد N4 و درمدل های G2 & R9 با كد N1 مشاهده می شود.
برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را كنترل نماييم :
آب در مدار بسته به حداقل (كمتر از ٤٥/٠ بار) رسيده است ؟
سيم های پرشر آب متصل هستند و قطع نشده اند ؟
پرشر آب سالم است ؟
سيستم مدار بسته بی آب نيست در حالی كه گيج دارد به علت گرفتگی گيج فشار كاذب را نشان می دهد ؟
برد كنترل سالم است ؟

T
اخطار حس نكردن دمای آبگرم مصرفی:
اين اخطار دستگاه های والترو مدل 2 b5_c2_x5_Tبا اخطار N06 مشاهده می شود و در دستگاه های مدل G8 با كد N6 و در دستگاههای G2 & R9 با كد N4 مشاهده می شود.
برای شناسايی عوامل بوجود آمدن اين اخطار می بايست مراحل ذيل را كنترل نماييم :
مقاومتNTC قطع شده و اگر با اهم متر آنرا كنترل نماييم مقاومت آن صفر نمايش داده می شود.
سيم های اتصال از برد تا NTC قطعی ندارد ؟
برد كنترل سالم است ؟
اين اخطار در بعضی از دستگاه ها مثل ونيزيا بوتان با چراغ زرد رنگ نمايش داده می شود و با توجه با اينكه اولويت با آبگرم مصرفی است دستگاه را بلاك يا قطع نمی كند و با استفاده از حسگر ياNTC مدار گرمايش دستگاه در حالت آبگرم مصرفی كار می كند و با حداكثر دما كنترل صورت می گيرد و پس از بستن آبگرم چراغ زرد روشن می ماند و نشان دهنده قطع بودنNTC آبگرم مصرفی است.
NTC به غير از قطع بودن مشكلات ديگری هم دارد مثل گير كردن مقاومت بر روی اعداد پايين، بدين معنی كه مقاومتNTC در اكثر دستگاه ها در دمای ٢٥ درجه سانتيگراد ١٠ كيلو اهم است و رابطه آن با دما معكوس است، يعنی هرچه دما بالا می رود مقاومت آن پايين می آيد. پس اگر مقاومت يكNTC فرضا در دمای ٣٠ درجه ١ كيلو اهم باشد معنای آن برای دستگاه اين است كه دما بالا رفته پس تا آب كاملا سرد نشود دستگاه استارت نمی زند و چون مقاومت آن تغيير نمی كند پس دستگاه استارت نمی زند.
اما يكی ديگر از مشكلاتNTC با توجه به تعريف بالا، گير كردن مقاومت در عددی بالاتر از ١٠ كيلو اهم است، مثلا ١٥ كيلو اهم با توجه به رابطه دما با تغييرات اهمی قطعه معنای آن برای دستگاه نشان دهنده پايين بودن دما در دستگاه است پس دستگاه روشن می ماند و به كار خود ادامه می دهد. در دستگاه های تك مبدله كه پمپ آن كار نمی كند وNTC گرمايش در مدار مستقيم نيست و حس دما كامل نيست ممكن است در زمان طولانی استفاده از آبگرم ترموستات حد فرمان بالا رفتن دما را صادر نمايد ولی در دستگاه دو مبدله در چنين مواردیNTC مدار گرمايش فرمان قطع را خواهد داد.

کد خطای عدم حس دما در مدار بسته:
كد خطای عدم حس دما در مدار بسته يا گرمايش يعنی قطع بودن مقاومتNTC مدار گرمايش كه با اخطار N07 در دستگاه های والترومدل 2 b5_c2_x5_Tنمايش داده می شود و در دستگاه های G8 با كد N6 & N7 و در دستگاه های G2 & R9 با كد خطای N3 نمايش داده می شود كه ناشی از قطع بودن مقاومتNTC مدار گرمايش است يعنی اگر مقاومت قطع را با اهم متر اندازه بگيريم مقاومت صفر نشان داده می شود علت نمايش اين كد خطا می تواند علاوه بر خرابی خود قطعه موارد ذيل باشد :
سيم های اتصال به قطعه سالم هستند و دچار قطعی نيستند ؟
برد كنترل سالم است و تغييرات اهمی را دريافت می كند ؟
٣-NTC خراب است ؟
البتهNTC می تواند مشكلات ديگری هم داشته باشد مثل گير كردن مقاومت در رنج پايين كه باعث می شود دستگاه كار نكند چون رابطه دما با مقاومت اهمی اين قطعه معكوس است و هر چه دما بالا می رود مقاومت اهمی در اين قطعه پايين می آيد و پايين بودن مقاومت نشان دهنده بالا بودن دماست و همين طور بالا بودن مقاومت نشان دهنده سرد بودن دما می باشد پس اگر قطعه بر روی مقاومت بالا گير كند دستگاه دايم كار می كند تا بای پس در مدار بسته باز شود و در نهايت هم منجر به نمايش داده شدن كد خطای عمل كردن ترموستات حد می شود.
لازم به ذكر استNTC در دستگاه های G8 در دمای ٢٥ درجه سانتيگراد مقاومتش ٥٠ كيلو اهم است در حالی كه در كليه دستگاه های ديگر والترو اين قطعه در دمای ٢٥ درجه سانتيگراد مقاومتش ١٠ كيلو اهم است و امكان نصب اين دو نوعNTC ، ١٠ كيلو اهم و ٥٠ كيلو اهم بجای يكديگر نيست و اگر اين كار به اشتباه صورت پذيرد، با توجه به تعريفی كه در مورد تغييرات اهمیNTC در بالا شد حتما دستگاه فرامين غلط خواهد داد.

مشكل گرم نشدن آبگرم مصرفی که در پكيج اخطاری را نشان نمی دهد :
از ابتدای مسير شروع می كنيم
آب سرد به دستگاه وارد می شود و از لوله آبگرم آب خارج می شود ؟ چك كنيم شير آب سرد ورودی باز است. صافی آب سرد ورودی به پكيج را كنترل نموده مسدود نباشد.
با باز شدن آبگرم در دستگاه های ديجيتال عكس شير روی صفحه ظاهر می شود و چشمك می زند، اگر چشمك نمی زند :
الف) پروانه فلومتر سالم است ؟ آيا در برد كنترل ولتاژTc معادل ٥ ولت در سوكت برد در حالت قبل از باز شدن آبگرم برقرار است؟ اگر نيست رله بيرونی فلومتر مشكل دارد.
ب) اگر بعد از باز شدن آبگرم عكس شير چشمك می زند و جريان DC از ٥ ولت بصورت پارازيتی كم و زياد می شود پس عكس شير چشمك می زند ولی شعله روشن نمی شود مشكل ازNTC آبگرم مصرفی است كه در مقاومت پايين گير كرده و می گويد آب داغ است .
٣- آيا دستگاه روشن می شود ولی كيفيت آبگرم خوب نيست ؟
الف) فشار گاز تنظيم است و شعله كم نيست ؟
فشار گاز كم نيست؟
پ) دبی آب زياد نيست ؟
مبدل اصلی در دستگاه تك مبدله جرم نگرفته است ؟
در دستگاه دو مبدله شير سه طرفه تغيير مدار داده است ؟
قطعات شير سه طرفه مدار بلند را از مدار كوتاه تفكيك می كند و آب بند است، با بستن شير رفت مدار بسته از آب بندی آن اطمينان پيدا كنيد.
چ) مبدل فرعی جرم نگرفته است ؟
حNTC ( بين ١٠ كيلو اهم و ١ كيلو اهم تغيير می كند و در مقاومت پايين تری گير ندارد ؟

اما در دستگاه هايی كه فلوسوئيچ دارند از آنجاييكه فلوسوئيچ در حالت طبيعی و نرمال اوپن يا باز است دو سر سوئيچ آن و با باز شدن آبگرم و عبور آب و جريانی معادل ٣ ليتر در دقيقه سوئيچ بسته می شود پس در صورت باز كردن آبگرم و روشن نشدن دستگاه می توان با يكسره كردن دو سيم به يكديگر از صحت عملكرد فلوسوئيچ اطمينان پيدا كرد اگر دستگاه روشن شد فلوسوئيچ مشكل دارد و اگر نه ايراد از جای ديگری می تواند باشد كه در بالا قيد شد.
در مورد عيوب اين مشكل پس از كنترل همه موارد اگر سيم های فلومتر و فلوسوئيچ قطع نشده باشند، برد كنترل نيز می تواند خراب باشد.

در مورد خاموش و روشن شدن تند تند دستگاه در وضعيت آبگرم بايستی به باز بودن مسير دودكش و يا در دستگاه هايی كه فلنج دود دارند افتادن فلنج از جای خود نيز شك كرد و هر دو مورد را چك نمود.
NTC مدار آبگرم و يا گرمايش می توانند روی مقاومت پايين گير كنند و اجازه كار كردن به دستگاه را ندهند. اگر دستگاه شما دو مبدله باشدNTC مدار گرمايش هم می تواند جلوی كار كردن دستگاه رو بگيرد اگر روی مقاومت پايين گير كند فرمان داغ بودن آب مدار بسته را داده و دستگاه روشن نمی شود.

بعضی از اخطارهای کوچكتر در دستگاه G8 جنرال والترو :
C1
اين اخطار به معنی پايدار نماندن شعله است و فقط به دو مشكل می پردازد خرابی حسگر و يا نشتی از سيم اتصال آن به برد كنترل و يا خرابی خود برد كنترل
C2
نشتی آب مدار باز به مدار بسته كه ناشی از خرابی شير پركن است كه باعث بالا رفتن فشار بصورت غير طبيعی است و يا سوراخ در داخل مبدل كه باعث راه پيدا نمودن آب مدار باز به مدار بسته می باشد.
C3
بالا رفتن دما بصورت غير عادی كه ناشی از گرفتگی مسير گردش آب در مدار بسته است مثل گرفتگی مبدل اصلی و يا صافی برگشت و يا شيلنگ های اتصال رفت و برگشت و يا عمل نكردن شير سه طرفه و يا حس نكردن درستNTC مدار گرمايش است و يا اينكه فشار گاز خيلی بالاست و بايد تنظيم شود.
C4
عدم صدور فرمان توليد آبگرم از ناحيه فلومتر كه ناشی از فشار كم آب سرد ورودی (كمتر از ٢/٥ ليتر در دقيقه) و يا خرابی قطعات فلومتر و يا خرابی برد كنترل و يا قطعی در سيم های اتصال فلومتر به برد كنترل می باشد.
C5
نقص در پرشر سوئيچ هوا اين اخطار نشان دهنده خرابی اين قطعه است و يا قطعی در سيم های اتصال آن به برد كنترل و يا خرابی خود برد كنترل
C6
اين اخطار مربوط به بالا رفتن دمای آب مدار بسته در مسير لوله رفت می باشد كه می تواند ناشی از عدم گردش صحيح آب در مدار بسته باشد و می بايست صافی برگشت و شيلنگ های رفت و برگشت و با هر جايی كه می تواند گرفتگی پيدا كند در مدار بسته را كنترل كرد و همچنين ناشی از بالا رفتن مقاومتNTC مدار رفت بالاتر از ٥٠ كيلو اهم باشد.
C7
اين اخطار ناشی از بالا رفتن دما در لوله برگشت مدار گرمايش است كه می بايست گردش آب در مدار بسته را كنترل كنيد و شايد حجم آب مدار بسته بسيار كم باشد يعنی سايز لوله ها و تعداد رادياتورها خيلی كم است.
C8
اين اخطار ناشی از بالا رفتن دمای آبگرم مصرفی می باشد كه می تواند ناشی از فرمان غلطNTC مدار آبگرم باشد و مقاومت آن بالاتر از ٥٠ كيلو اهم باشد كه به دستگاه فرمان غلط برای ادامه كار می دهد و يا برد كنترل مشكل داشته باشد.

گاهی در بعضی پكيج ها اصطلاحا شرايطی پيش می آيد كه برنامه برد كنترل هنگ می كند و به اين خاطر دستگاه كار نمی كند در بعضی از پكيج ها برای اين مشكل يك كد خطا تعريف كرده اند و مثل دستگاه G2 & R9 جنرال والترو كه اخطار h1 بر روی صفحه ظاهر می شود اما در بعضی ديگر اخطاری نمايش داده نمی شود و يا چراغ قرمز روشن می شود برای حل اين مشكل ابتدا دو شاخه برق دستگاه را از پريز بيرون می كشيم و مدت سه ثانيه مكس می كنيم و دوباره دو شاخه را به پريز وصل می كنيم اگر مشكل حل شد كه دستگاه به كار خود ادامه می دهد اما اگر مشكل حل نشد می بايست دو شاخه برق را مجددا خارج كنيم و سپس درب جعبه برد كنترل را باز نموده و كليه سوكت های متصل در برد را از محل اتصال خارج نموده و پس از سه ثانيه مجددا وصل نماييم با اينكار اصطلاحا عمل تخليه اطلاعات را انجام می دهيم و قاعدتا مشكل هنگ كردن بر طرف خواهد شد در صورتی كه با انجام اين عمل هم مشكل برطرف نگردد می بايست برد كنترل را تعويض نماييم.

روش برنامه ريزی برد دستگاه های : G2 & R9
در دستگاه های G2 & R9 ما ٥ آيتم برنامه ريزی داريم كه سه آيتم اول برای مصرف كننده قابل تغيير نيست ولی ولی برنامه P4 و P5 آن قابل تغيير هستند.
برنامه P4 را می توان در ٨ تايم مجزا برنامه ريزی كرد و در اين آيتم شما می توانيد در هر زمان از ٢٤ ساعت كه انتخاب می نماييد دما را كم و زياد كنيد يعنی از ساعت ٢٤ تا ٦ صبح با دمای ٦٠ درجه و از ٦ صبح تا ١ بعدازظهر كه معمولا همه سر كار و مدرسه و يا دانشگاه هستند با دمای مينيمم مثلا ٣٠ درجه كار كند و بعد از ١٣ تا ١٧ عصر با دمای ٤٠ درجه كار كند و از ١٧ تا ٢٠ با دمای ٥٠ درجه و از ٢٠ تا ٢٤ با دمای ٥٥ درجه به اين ترتيب شما در روز مورد انتخاب تان ٦ برنامه كاری متفاوت به دستگاه داده ايد و به اين ترتيب در زمانی كه در منزل نيستيد حداقل مصرف گاز را داريد و بعد هم در زمانی كه هوا نسبتا گرمتر است دما پايين و هرچه رو به سردی هوا می رود دما را اضافه كرده ايد در هر صورت اين فقط يك مثال بود برای روشن شدن شما می توانيد از يك تايم تا هشت تايم اين تغييرات دما را برای هفت روز هفته به صورت مجزا با توجه به برنامه آن خانواده اجرا نماييد.
اما برنامه P5 بيشتر به درد ادارات و كارخانه ها می خورد كه می توانيد با اجرای آن دستگاه را در زمان معينی خاموش و در زمان مشخص ديگری روش نماييد و اين آيتم هم قابليت اجرای هشت تايم متفاوت برای خاموش و روشن شدن قابل اجرا است در هر روز برای اجرای اين برنامه ها يادمان باشد كه ابتدا بايد روزی كه در آن می خواهيم برنامه ريزی را برای دستگاه انجام دهيم مشخص كنيم كه چندمين روز هفته است و يادمان باشد منطق دستگاه اولين روز هفته دوشنبه است پس اگر می خواهيم روزی را كه در آن هستيم مشخص كنيم فرضا اگر روز سه شنبه است بايد روز دوم هفته را انتخاب نموده و پس از آن ساعت و دقيقه آن روز را تعيين كنيم و پس از تنظيم اين مرحله شما با ترتيبی كه در عكس ها گفته شده وارد آيتم P4 يا P5 شده و برای هر روز بر طبق برنامه و سليقه مصرف كننده به دستگاه برنامه می دهيد.

پكيج والترو (مدل B5-X5-C2)
مفهموم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص بعلت گرم شدن بيش از حد دما در مدار بسته
E2

نقص در تخليه محصولات احتراق
E3

نقص به علت كمبود آب در مدار بسته
E4

نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC
E6

نقص در حسگر دمای گرمايشی NTC
E7

نقص در يخ زدگی سيستم گرمايشی
E9

پكيج والترو (مدل G2-R9)
مفهموم کد خطا

کد خطا

نقص در سيستم هيدروليك
E1

نقص در احتراق
E2

نقص در حسگر دمای گرمايشی NTC
E3

نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC
E4

نقص در حسگر شعله
E5

نقص در تهويه (فن يا پرشر دود)
E6

بيش از حد گرم شدن آب مدار گرمايش
E7

هنگ كردن برد
h1

پكيج والترو (مدل G8)
مفهموم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص در برد الكترونيك
E2

نقص در سيستم پمپ و دمای بيش از حد مبدل
E3

نقص در سيستم هيدروليك (كمبود آب در مدار بسته)
E4

نقص در تخليه محصولات احتراق (فن)
E5

نقص در حسگر دمای آب گرمايش
E6

نقص در حسگر دمای آب برگشت گرمايش
E7

نقص در حسگر دمای آبگرم مصرفی
E8

پايدار نماندن شعله
C1

نشت مدار آب مصرفی
C2

گرم كردن غير عادی
C3

دستگاه در مدار آبگرم مصرفی كار نمی كند.
C4

نقص پرشرسوئيچ دود
C5

دمای بيش از حد زياد آب (تشخيص زود هنگام دمای بيش از حد بالای آب)
C6

دمای آب برگشت شوفاژ به صورت غير عادی بالاست.
C7

دمای آب مصرفی بيش از اندازه بالاست.
C8

ا ج ا
مفهوم کد خطا
کد خطا

قفل شدن دستگاه به علت افزايش بيش از حد دما
F1

خرابي سنسور مدار آبگرم مصرفي
F2

خرابي سنسور مدار گرمايش مركزي
F3

قفل شدن دستگاه به علت خرابي ميله يونيزاسيون (تشخيص شعله)
F4

خرابي سوئيچ فشار هوا
F5

خرابي سنسور دماي خارج (در مكان هايي كه سنسور دماي خارج به دستگاه وصل شده باشد)
F6

نبود فشار آب
F7

اختلال در ولتاژ برق
F8

CC-: هنگامی كه دستگاه روشن می شود ، عبارت CC به معنی عدم اتصال سنسور دمای خارج به شكل صحيح و فعال بودن عملكرد، بر روی صفحه نمايش ظاهر می شود.
OC-: هنگامی كه دستگاه روشن می شود ، عبارت OC به معنی اتصال سنسور دمای خارج به شكل صحيح و فعال بودن عملكرد، بر روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

پكيج استامبول (مدل E)
مفهوم کد خطا

کد خطا

خطای جرقه زنی
E01

خطای آتش غير واقعی
E02

گرم شدن بيش از حد
E03

مشكل كليد فشار هوا
E04 & E05 & E06

كابل ترموستات دودكش
E07

مشكل در برد الكترونيكی
E08 & E12 & E21

مشكل در شير كنترل گاز
E09

پكيج ايتالترم
مفهوم کد خطا
کد خطا

* در حالت راه اندازی اوليه:
هوای داخل شيلنگ گاز كاملا تخليه شود.
دستگاه را خاموش و روشن نماييد.
* سيم فاز و نول اشتباه وصل شده است.
– دوشاخه برق اصلی دستگاه را برعكس موقعيت فعلی وارد پريز نماييد.
01

عدم عملكرد صحيح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سيستم هوا گرفته است.
02

عدم عملكرد صحيح سوئيچ هوا و يا فن – مسدود بودن دودكش
03

عدم عملكرد صحيح NTC شوفاژ
05

عدم عملكرد صحيح NTC آبگرم بهداشتی
06

فشار آب سيستم شوفاژ كم است – عدم عملكرد صحيح پرشرسوئيچ آب – نشتی در مسير رادياتور
10

اتصال نادرست سيم های برد الكترونيك
33-34

(قطع/نوسان گاز – عدم استفاده از شيلنگ با سايز مناسب يا اسفاده از سرشيلنگی)
بعد از ٥ دقيقه سيستم بطور اتوماتيك SET می شود، در غير اين صورت سيستم را به صورت دستی Reset نماييد.
35

عدم عملكرد صحيح سيستم مقابله با يخ زدگی (آنتی فريز)
39

پكيج ايران رادياتور (مدل آنالوگ)
مفهوم کد خطا
مدل پكيج
کد خطا

برد الكترونيك معيوب است.
CF & FF
٣٠-٤٠

ترموستات حدی c° 105 عمل كرده است. (قطع است)
CF & FF
٨٠

پكيج بيش از حد گرم شده است. (بالاتر از c° 89 و كمتر از c° 105)
CF & FF
٧٠

عيب شعله يابی (يون) حين كار
CF & FF
٧٠-٨٠

يخ زدايی با پمپ روشن
CF & FF
٦٠-٨٠

يخ زدايی با مشعل روشن
CF & FF
٦٠-٧٠

ترميستور آبگرم مصرفی اشكال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
٥٠-٨٠

ترميستور آبگرم مصرفی اشكال دارد.(اتصال كوتاه است)
CF & FF
٥٠-٧٠

ترميستور مدار شوفاژ اشكال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
٥٠-٧٠-٨٠

ترميستور مدار شوفاژ اشكال دارد.(اتصال كوتاه است)
CF & FF
٥٠-٦٠

ترموستات حدی c° 105 قطع كرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط ترميستور طبيعی است.
CF & FF
٤٠-٧٠-٨٠

پرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.(مدار آن باز است)
CF & FF
٤٠-٧٠

نشت دود به محيط (ترموستات دودكش قطع است)
CF
٤٠-٨٠

فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد.
FF
٤٠-٦٠-٨٠

فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد.
FF
٤٠-٦٠-٧٠

پكيج ايران رادياتور (مدل L)
مفهوم کد خطا
مدل پكيج
کد خطا

پرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E1

عيب شعله يابی (يون) حين كار
CF & FF
E2

ترموستات حدی c° 105 قطع كرده است.(قطع است)
CF & FF
E8

نشت دود به محيط (ترموستات دودكش قطع است)
CF
E10

برد الكترونيك معيوب است.
CF & FF
E12 & E30 & E99

ترميستور مدار شوفاژ اشكال دارد.(اتصال كوتاه است)
CF & FF
E31

ترميستور مدار شوفاژ اشكال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E32

ترميستور آبگرم مصرفی اشكال دارد.(اتصال كوتاه است)
CF & FF
E41

ترميستور آبگرم مصرفی اشكال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E42

فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد.
FF
E50

فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد.
FF
E51

ترموستات حدی c° 105 قطع كرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط ترميستور طبيعی است.
CF & FF
E81

نوسان ولتاژ برق (بيشتر از 260 ولت و كمتر از 180 ولت)
CF & FF
E91

سيستم ضد يخ زدگی فعال می شود.
CF & FF
AF

(KAREEZ 26II / 30II ايساتيس (مدل
علت احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

خرابی NTC
گرمای بيش از حد
E01

خرابی ترموستات حد و يا كابل آن

 

خرابی پمپ

 

گرفتگی مسير

 

وجود هوا در سيستم

 

تنظيم نبودن شير گاز

 

وجود هوا در سيستم
تغيير دمای آبگرم گرمايش رفت در يك ثانيه بيشتر از c° 7 باشد و اين حالت برای ٣ مرتبه تكرار شود.
E02

رسوب مبدل ثانويه

 

خرابی NTC

 

خرابی كيت شير سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سيستم
تغيير دمای آبگرم گرمايش رفت در يك ثانيه بيشتر از c° 20 باشد و يا تغيير دمای آبگرم برگشت در يك ثانيه بيشتر از c° 20 باشد.
E03

رسوب مبدل ثانويه

 

خرابی NTC

 

خرابی كيت شير سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سيستم
دمای آبگرم گرمايش رفت c° 55 از برگشت بيشتر بوده و اين روند ٣ مرتبه تكرار گردد.
E04

رسوب مبدل ثانويه

 

خرابی NTC

 

خرابی كيت شير سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سيستم
دمای آبگرم گرمايش برگشت c° 10 از رفت بيشتر بوده و اين روند ٣ مرتبه تكرار گردد.
E05

عدم نصب صحيح NTC ها

 

خرابی NTC

 

خرابی پمپ

 

مسدود شدن مسير

 

وجود هوا در سيستم
دمای آبگرم گرمايش برگشت c° 30 از رفت بيشتر است.
E06

اتصال ناصحيح پكيج به سيستم های گرمايشی

 

مسدود شدن مسير

 

خرابی NTC

 

عدم نصب صحيح NTC ها

 

خرابی سنسور فشار
خطا در قرائت سنسور فشار
E10

خرابی كابل سنسور فشار و قطعی يا اتصال كوتاه آن

 


فشار آب در مدار كمتر از ٤/٠ بار باشد.
E11


فشار مدار آب بيشتر از ٣ بار باشد.
E12


خرابی سنسور رفت گرمايش NTC1
E13


خرابی سنسور برگشت گرمايش NTC2
E14


خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3
E15


خطا در سنسور خارجی NTC4
E16

برد خراب شده است.
وجود خطا در برد كه باعث توقف پكيج می شود.
E21


در صورت تشكيل نشدن شعله يا عدم تشخيص شعله توسط الكترود تشخيص شعله
E30

خرابی شير گاز
تشكيل شعله وقتی شير گاز بسته است.
E31

خرابی در برد

 

خرابی در برد
در صورت پرش شعله از روی سطح برنر (١٠ مرتبه پرش در يك مرتبه درخواست گرمايش)
E32

خرابی الكترود تشخيص شعله

 

عدم نصب صحيح دودكش

 


قبل از شروع سيكل تشكيل شعله، پرشر سوئيچ هوا فعال باشد.
E41


در حين كار پكيج، پرشرسوئيچ باز شده باشد.
E42


تأخير در بسته شدن پرشر سوئيچ هوا
E43


عدم اتصال كانكتور CN4
E50


عدم اتصال كانكتور CN10
E51


خطا در قسمت پمپ
E60

مشكل در برد
اختلال در كاركرد پمپ
E61

مانند خطای E02
تغيير دمای آبگرم گرمايش رفت در يك ثانيه بيشتر از c° 7 باشد.
P01

مانند خطای E02
دمای آبگرم گرمايش رفت c° 55 از برگشت بيشتر باشد.
P02

مانند خطای E02
دمای آبگرم گرمايش برگشت c° 10 از رفت بيشتر باشد.
P03


فشار پايين آب مسير گرمايش
P06


فشار بالای آب مسير گرمايش
P07

مانند خطای E30
اولين شكست در به وجود آمدن شعله
P21

مانند خطای E30
دومين شكست در به وجود آمدن شعله
P22

خرابی الكترود تشخيص شعله
قطع شعله در حين كار پكيج
P23

(New star 26FF & Mehr 26FF پكيج ايساتيس (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

افت فشار آب مدار گرمايش
E1

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E2

اشكال در NTC گرمايشی
E3

اشكال در NTC مصرفی
E4

انسداد دودكش – خطای پرشرسوئيچ دود
E6

افزايش بيش از دمای مدار گرمايش (فعال شدن كليد حرارتی)
E7

عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمايش
E8

محل جامپر S4 را تغيير دهيد.
E9

ديپ سوئيچ و يا جامپر بر روی برد اصلی جا به جا شده است.
EE

(SUPER LUX 24FF ايساتيس (مدل
مفهوم کد خطا

 

کد خطا

 

 

ثابت

چشمك زن


40
50
60
70
80
90

گرمای بيش از حد

عدم چرخش آب

عدم چرخش آب

باز يا اتصال كوتاه شدن مدار NTC 1

باز يا اتصال كوتاه شدن مدار NTC 2

خطای ارتباطی برد

EEPROM خطای

خطای داخلی برد

خطا در تشخيص شعله

تشخيص شعله در صورت بسته بودن شير گاز

نقص در شعله (غير يكنواختی شعله)

عدم تشخيص شعله بعد از اولين تلاش

عدم تشخيص شعله بعد از دومين تلاش

خطا در خروج دود، پرشرسوئيچ هوا و يا فن

پكيج ايمرگاس
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل شعله
01

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد)
02

در مدل بدون فن سنسور دود فعال شده، در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشرسوئيچ دود
03

فعال شدن كليد حرارتی (كليد دود) و سنسور دود
04

اشكال در NTC شوفاژ
05

اشكال در NTC مصرفی
06

حداكثر تعداد Reset
08

كمبود فشار آب مدار گرمايش
10

اشكال در تخليه دود (پرشرسوئيچ اجازه راه اندازی نمی دهد.)
11

خرابی برد الكترونيكی و يا اشتباه در اتصال كانكتورها
15

عدم تشكيل شعله
20

خرابی دكمه های كنترل پانل
24

اشكال در گردش آب مدار گرمايش
27

اشكال در سيستم ترموستات اتاقی
31

افت ولتاژ ورودی به كمتر از ١٨٠ ولت
37

خاموش شدن شعله در اثر وزش باد يا قطع و وصل جريان گاز
38

خاموش شدن پكيج به علت تكرار بيش از حد كد 38
43

آريستون
مفهوم کد خطا
کد خطا

مدار اصلی

گرمای بيش از حد
1 01

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای ٣ مرتبه
1 03

Gradient Tman > 20 °c/sec or Gradient Trit > 20 نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار °c/sec
1 04

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c for 3 times
1 05

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c for 3 times
1 06

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 30 °c
1 07

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور رفت سيستم گرمايشی (NTC 1)
1 10

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور برگشت سيستم گرمايشی (NTC 2)
1 12

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور بيرونی
1 14

باز بودن مدار ترموستات
1 16

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec
1 P1

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c
1 P2

نقص در مدار سيركولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c
1 P3

مدار بهداشتی

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور آبگرم (NTC s)
2 01

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور پايينی مخزن
2 02

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور سوئيچ – روشن
2 03

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور كلكتور خورشيدی
2 04

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور ورودی گرمايشی سيستم خورشيدی
2 05

مدار كوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشيدی
2 06

دمای بيش از اندازه مانيفولد خورشيدی
2 07

پايين بودن دمای مانيفولد خورشيدی (حفاظت در برابر يخ زدگی)
2 08

PCB

EEPROM خطای
3 01

خطای برقراری ارتباط
3 02

خطای داخلی برد
3 03

بيش از ٥ ريست در ٥١ دقيقه
3 04

خطای داخلی برد
3 05

خطای داخلی برد
3 06

خطای داخلی برد
3 07

ارتباط با تجهيزات جانبی

خطا در برقاری ارتباط بين مودم و Bus
4 01

خطای داخلی مودم
4 02

خطا در سيم كارد مودم
4 03

خطا در برقاری ارتباط بين مودم و كارد
4 04

خطای داخلی مودم
4 05

خطای داخلی مودم
406

باز يا مدار كوتاه شدن سنسور اتاقی
4 07

احتراق و تشكيل شعله

نبود شعله
5 01

تشخيص شعله يا بسته شدن شير گاز
5 02

يكنواخت نيودن شعله در طی عمليات
5 P3

تشخيص ٣ بار جداشدگی شعله در طی عمليات
5 P4

ورودی هوا / خروجی دود

فعال شدن ترموستات دود (تنها در پكيج با محفظه احتراق باز)
6 01

فعال شدن ترموستات دود (تنها در پكيج با محفظه احتراق باز)
6 02

فعال شدن پرشرسوئيچ قبل از مرحله احتراق
6 07

تاخير در بسته شدن پرشرسوئيچ
6 P1

باز شدن پرشرسوئيچ در زمان روشن بودن فن
6 P2

پكيج آلزان
مفهوم کد خطا
کد خطا

ترموستات حد عمل كرده است. (نياز به ريست دستی می باشد)
Er 01

وجود اشكال در سنسور آب مصرفی
Er 02

وجود اشكال در سنسور آب شوفاژ
Er 03

در صورت وجود ٣ مرتبه تلاش برای تشكيل شعله پايدار، دستگاه به حالت ريست می رود. (نياز به ريست دستی می باشد)
Er 04

در صورتی كه پس از ٠١ ثانيه از فعاليت فن، سيگنال بسته شدن پرشرسوئيچ هوا دريافت نگردد.
Er 05

در صورتی كه جريان الكتريكی در مدار ماژولار شير گاز تشخيص داده نشود.
Er 06

وجود اشكال داخلی در برد (نياز به ريست دستی می باشد)
Er 07

در صورتی كه دمای مدار گرمايش از c° 92 بالاتر رود اين خطا ظاهر می شود.
Er 08

در صورت وجود سيگنال وصل بودن كنتاكت پرشرسوئيچ در هنگامی كه فن كار نمی كند پس از ١٥ ثانيه اين خطا ظاهر می شود.
Er 09

كنتاكت پرشرسوئيچ آب قطع شده است.
Er 10

در صورتی كه سنسور آب شوفاژ دمايی پايين تر از صفر نشان بدهد اين خطا ظاهر می شود.
Er 11

در صورت افت سطح ولتاژ برق شهر به زير ١٧٥ ولت اين خطا نمايش داده می شود.
Er 12

در صورتی كه مشخصات سيگنال يونيزاسيون خارج از رنج باشد. (نياز به ريست دستی می باشد)
Er 13

در صورتی كه سيگنال وجود شعله در حالتی كه شير گاز غير فعال است تشخيص داده شود.
Er 14

پكيج آماتيس
علل احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشكال در احتراق، فن يا گاز ورودی
اشكال در احتراق
E01

اشكال در كليد حرارتی و به نقطه جوش رسيدن آب در مبدل اصلی
اشكال در سنسور حد
E02

اشكال در ترموستات دود / سوئيچ فشار هوا
اشكال تخليه دود
E03

اشكال در آب ورودی يا سوئيچ فشار آب
كمبود فشار آب
E04

اشكال اتصال سيم الكترود به برد الكترونيكی و يا نشتی در مدار
اشكال در الكترود جرقه زن
E05

اشكال در حسگر مدار مصرفی يا اتصال آن
اشكال در مدار مصرفی آب
E06

باز بودن شير پركن
ورود بيش از حد آب به دستگاه
E09

رله فن بسته نمی شود
آسيب سخت افزاری
E51

رله ی فن گير كرده است.
آسيب سخت افزاری
E52

مربوط به شير گاز
آسيب سخت افزاری
E53

مربوط به خروجی دودكش و ورودی هوا
عدم تشخيص محفظه احتراق
E72

مربوط به اتصال سوكت ماژول شير گاز به برد كنترل با پروگرام برد
عدم تشخيص اتصال ماژول شير گاز
E76

قابليت ريست كردن از ترموستات بيرونی و ريموت كنترل موجود نمی باشد.
عدم قابليت ريست كردن
E99

(Luna-3 باکسی
مفهوم کد خطا
کد خطا

نارسايی گاز ورودی – افت فشار گاز
E01

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد c° 95)
E02

انسداد دودكش – خطای پرشرسوئيچ دود
E03

خطای عملكرد NTC شوفاژ – انسداد مدار گرمايش – افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش
E05

خطای عملكرد NTC مصرفی – افزايش بيش از حد دمای مدار مصرفی – نرسيدن آب به دستگاه
E06

افت فشار آب مدار گرمايش
E10

عدم عملكرد ترموستات حد دستگاه در سيستم های گرمايش از كف يا سيستم های گرمايی با دمای پايين
E11

افزايش بيش از حد دما به علت عدم گردش آب
E25

قطع ارتباط بين پانل، صفحه نمايشگر ديجيتال و ترموستات محيطی
E31

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E35

پكيج باکسی (مدل Eco-3)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E01

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد c° 95)
E02

انسداد دودكش – خطای كليد حد ترموستات دود (مدل i)
E03

انسداد دودكش – خطای پرشرسوئيچ دود (مدل Fi)
E05

نارسايی لوله انتقال هوای تازه به شير برقی يا انسداد مسير دودكش
E06

افت فشار آب مدار گرمايش
E10

افزايش بيش از حد دما به علت عدم گردش آب
E25

كمبود شعله اوليه و نرسيدن آن به سنسور شعله
E35

پكيج بايكان (مدل های سان ومون)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E01

انسداد دودكش – خطای كليد حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوكش – خطای پرشرسوئيچ دود در مدل های فن دار
E02

خطای عملكرد NTC شوفاژ و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی
E03

خطای عملكرد NTC مصرفی
E04

اشكال در مدولاتور شير گاز (شعله مينيمم است)
E05

افزايش بيش از حد دما به بيش از c° 90
E06

اشكال در پمپ و يا عدم گردش آب
E07

افت فشار آب مدار گرمايش
E08

فعال شدن كليد حرارتی
E09

بايكان نيلاپلاس)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای عملكرد NTC شوفاژ و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی
چشمك زن شدن 30 LED

خطای عملكرد NTC مصرفی
چشمك زن شدن 40 LED

افت فشار آب مدار گرمايش
چشمك زن شدن 50 LED

انسداد دودكش – خطای كليد حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوكش – خطای پرشرسوئيچ دود در مدل های فن دار
چشمك زن شدن 60 LED

افزايش بيش از حد دما به بيش از c° 90
چشمك زن شدن 70 LED

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
چشمك زن شدن 80 LED

اشكال در مدولاتور شير گاز (شعله مينيمم است)
چشمك زن شدن 30 LED+40

اشكال در پمپ و يا عدم گردش آب
چشمك زن شدن 60 LED+08

پكيج بوتان (مدل CV424S)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ٣ مرتبه جرقه زنی
E1

قطعی، خرابی يا عمل كردن كليد حرارتی
E2

اشكال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ٢ دقيقه)
E3

خطای مدولاتور شير گاز
E4

قطعی NTC مدار گرمايش
E5

قطعی NTC آبگرم مصرفی
E6

وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله
E7

اشكال در حسگر دمای محيط خارجی
E8

رسيدن دمای گرمايش به بالای c° 59
E9

اشكال نرم افزاری برد
E13

اشكال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ٢ دقيقه)
E15

قطعی، خرابی يا عمل كردن ترموستات دود
E17

يخ زدن مبدل اصلی
E25

اشكال در كليد حداقل فشار آب
E27

اشكال در برق رسانی به شير گاز
E29

عدم تشخيص فن دار بودن يا بدون فن
E99

(Calda Riello پكيج بوتان (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطعی در NTC ها
قرمز چشمك زن

عملكرد يا قطعی كليد حرارتی يا ترموستات دود
قرمز ثابت

اشكال در كليد حداقل فشار آب
قرمز و زرد

(Benessere Pro بوتان
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر)
AL10

روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL11

قطعی، خرابی يا عمل كردن كليد حرارتی
AL20

قطعی، خرابی يا عمل كردن ترموستات دود
AL22

افت فشار آب (پس از ١ دقيقه)
AL40

افت فشار آب (تا ١ دقيقه)
AL41

خرابی يا قطعی ترانس ديوسر
AL42

خرابی برد
AL51 – 59

قطعی NTC آبگرم مصرفی
AL60

قطعی NTC مدار گرمايش
AL71

قطعی NTC گرمايش از كف
AL77

خرابی سنسور روی مشعل
AL21

قطع ارتباط مجموعه سيم با برد
AL22

وجود اشكال در حسگر فشار دودكش (پس از ١ دقيقه)
AL30

وجود اشكال در حسگر فشار دودكش (تا ١ دقيقه)
AL31

روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL50

خرابی برد كنترل و برد نمايشگر
J0

قرار گرفتن شوفاژ در حالت كنترلی (پس از ١ دقيقه)
J1

پكيج بوتان (مدل BN324i)
مفهوم کد خطا
کد خطا

قرمز ثابت

قطعی، خرابی يا عمل كردن كليد حرارتی يا ترموستات ايمنی دود
ثابت

عدم تشكيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ٢ يا ٣ مرتبه جرقه زنی
ثابت

اتصالی حسگر
بعد از ٣ ثانيه

قرمز چشمك زن

قطعی NTC مدار گرمايش و آبگرم مصرفی
١/٠ ثانيه

قطعی پتانسيومتر (مصرفی ٠٥ و گرمايش ٠٧)
٥/٠ ثانيه

روشن نشدن مشعل (بين ٢ يا ٣ سيكل جرقه زنی)
١ ثانيه

اشكال در كليد حداقل فشار آب يا فيوز ٢ آمپر
٢ ثانيه

(Calda Venezia & Optima & Alta بوتان
مفهوم کد خطا
کد خطا

سبز چشمك زن – ١ ثانيه روشن ٥ ثانيه خاموش
آماده به كار
Standby

درخواست آبگرم وجود ندارد. (شير آب بسته است)
تابستانه

قطع بودن پل ترموستات اتاقی
زمستانه

سبز چشمك زن – ٥/٠ ثانيه روشن ٥/٠ ثانيه خاموش

اشكال در كليد حداقل فشار آب (تا ١٠ دقيقه)
Standby

دستگاه به دمای درخواستی رسيده است.
تابستانه /
زمستانه

اشكال در كليد حداقل فشار آب (تا ١٠ دقيقه)

اشكال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ١٠ دقيقه)

قفل كردن NTC ها روی يك مقاومت كاذب

اشكال در كليد فشار چگاليده (چگالشی)

سبز چشمك زن – سريع

زمستانه ورود و خروج به سيستم سارا

زرد چشمك زن

Chimney Sweep (١٥ دقيقه با حداكثر توان كار می كند)
زمستانه

زرد ثابت

قطعی NTC آبگرم مصرفی (زمان بسته بودن آبگرم)
تابستانه / Standby

قرمز چشمك زن

تابستانه / قطعی، خرابی يا عمل كردن كليد حرارتی (در صورت باز شدن آبگرم در تابستانه) زمستانه

قرمز ثابت

قطعی NTC مدار گرمايش
تابستانه / زمستانه
Standby /

اشكال در كليد حداقل فشار آب (پس از ١٠ دقيقه)

اشكال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ١٠ دقيقه)
تابستانه /
زمستانه

عدم تشكيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر)

وجود اشكال در ترموستات ايمنی دود

(Nuova Benessere پكيج بوتان (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر)
١

قطعی، خرابی يا عمل كردن كليد حرارتی روی مبدل
٢

قطعی، خرابی يا عمل كردن ترموستات دود
٣

اشكال در كليد حداقل فشار آب
قرمز و زرد + ٤

مشكل ارتباطی ريموت كنترل اتاق با دستگاه
٥

قطعی NTC آبگرم مصرفی
٦

قطعی NTC مدار گرمايش
٧

 

بوش (مدل يورومكس / کلاسيك / کلاسيك سيلور / کامفورت)
مفهوم کد خطا
کد خطا

سنسور دود خراب يا سيم آن قطع شده است.
A3

فعال شدن سنسور دود در پكيج بدون فن
A4

سنسور NTC دود عدم تخليه صحيح دود را اعلام می كند.
A6

اشكال در NTC مصرفی
A7

ارتباط CAN با برد قطع شده
A8

دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به ذمای مبدل اصلی c° 20 اختلاف دارد.
AA

ارتباط بين TA211E يا RAM با برد قطع شده
AC

كليد كد خراب است.
B1

كنتاكت های پرشرسوئيچ دود در حين كار قطع می شود.
C1

پس از خاموش شدن دستگاه كنتاكت های پرشرسوئيچ دود قطع نمی شود.
C4

اشكال در پرشرسوئيچ دود پس از روشن شدن
C6

دبی آب عبوری از فلومتر بيش از حد مجاز است.
CA

ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است.
CC

ارتباط (جامپر) بين پايه ٨ و ٩ ترمينال قطع شده
D3

اشكال در NTC گرمايشی
E2

ترموستات حد عمل كرده است.
E9

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
EA

اشكال در واحد كنترل (برد)
F0

سيگنال اشتباه سنسور شعله (مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود)
F7

سيگنال اضافی سنسور شعله (پس از قطع شير گاز شعله همچنان باقی می ماند)
FA

بی دليل كليد Reset فشار داده شده است.
Fd

پكيج بوش (مدل تك مبدل کلاسيك)
مفهوم کد خطا
کد خطا

—–
نوع چشمك زدن
LED رنگ

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد c° 105)
٥ ثانيه روشن ٥ ثانيه خاموش
قرمز

بلوكه شدن دستگاه به دلايل:
عدم تشخيص يا تشخيص شعله
اشكال در NTC شوفاژ
اشكال در سيستم تخليه دود پس از ١٠ دقيقه
افت فشار مدار گرمايش به كمتر از 5/0 بار پس از ٠١ دقيقه
روشن ثابت

بياسی (مدل Rinnova)
مفهوم کد خطا
علامت
کد خطا

گاز قطع است يا عدم ايجاد شعله
Reset
E01

خرابی NTC حرارتی
Reset
E02

بلوك شدن (قفل شدن) كامل
Reset
E03

خطای حداقل فشار آب سيستم يا عدم چرخش پمپ

E04

خطای سنسور دود يا گرفتگی در دودكش يا خرابی كنكتور فن

E05

خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ

E06

خرابی سنسور NTC آب مصرفی

E07

خرابی سنسور بيرونی (پروب)

E08

خرابی سنسور دود (خرابی پروب اگر موجود باشد)

E09

خطای فرمان سنسور بيرونی (پروب)
Reset
E10

خطای شعله اضافی
Reset
E11

خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ (اگر داشته باشد)

E12

ضريب K بالاتر از ٠٤ (اگر NTC برگشت موجود باشد)

E13

سيركولاسيون وجود ندارد دما بيش از ١٠٥ درجه
Reset
E14

سيركولاسيون وجود ندارد افزايش بيش از 6.5 K/S

E14

خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی (اگر وجود داشته باشد)

E19

خرابی شير گاز
Reset
E20-23

خطای غير نرمال بودن سوخت برای روشن شدن دستگاه
Reset
E24

خطای غير نرمال بودن سوخت برای كاركرد
Reset
E25

اشكال در سيم كشی قطع شدن مدار فشار

E69

نصب كيت كامل انجام نشده

E99

انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود (مبدل اصلی به فرعی)

L01

پكيج در حالت Stand by (سيستم ضد يخ فعال است)

در حالت فشار پايين مقادير به صورت چشمك زن نمايش داده می شود. وقتی به فشار مورد نظر رسيديم، به مدت ٥١ ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و سپس ناپديد می شود.

b09

.است Post Circulation پمپ در حالت
(PO و درجه حرارت در حالت چشمك زن هستند)

PO 35

پكيج در حالت ضد يخ (Antifreeze)
(bp و درجه حرارت در حالت چشمك زن هستند)

bp 15

پلار (مدل اوشن استار)
مفهوم کد خطا
کد خطا

كمبود فشار آب مدار گرمايش – گيرپاژ پمپ – خرابی ديافراگم يا ميكروسوئيچ
E1

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E2

اشكال در NTC گرمايشی
E3

اشكال در NTC مصرفی
E4

اخطار دودكش
E6

دمای بيش از حد مدار شوفاژ
E7

پكيج پلار (مدل لاکی استار)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطا در سنسور آب سرد ورودی
E0

كمبود فشار آب مدار گرمايش – گيرپاژ پمپ – خرابی ديافراگم يا ميكروسوئيچ
E1

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E2

اشكال در NTC گرمايشی
E3

اشكال در NTC مصرفی
E4

اخطار دودكش
E6

دمای بيش از حد مدار شوفاژ
E7

انتخاب غلط ميكروسوئيچ های برد
EE

تاچی (تيپ
مفهوم کد خطا

کد خطا

نقص در احتراق
E1

فيوز حد
E2

نقص در تهويه
E3

كمبود آب
E4

سنسور آبگرم بهداشتی G12
E6

سنسور گرمايش G18
E7

يخ زدگی
E9

پكيج تاچی (تيپ
مفهوم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص در تهويه (كانكت)
E2

نقص در تهويه (ديس كانكت)
E3

فيوز حد
E4

سنسور آب سرد ورودی سنسور آب سرد ورودی NCO
E5

سنسور آبگرم بهداشتی
E6

سنسور گرمايش
E7

نقص برد الكترونيكی
E8

كمبود آب
E9

پكيج تاچی (تيپ C و D)
مفهوم کد خطا

کد خطا

نقص در تهويه
E1

سنسور گرمايش G18
E2

سنسور آبگرم بهداشتی G14
E3

فيوز حد
E4

مدار شير گاز (مدولار)
E5

نقص در احتراق
E6

نقص در شعله
E7

فشار گاز
E8

يخ زدگی
E9

وجود شعله پس از خاموش شدن
Eb

نقص برد الكترونيكی
EC

كمبود آب
EP

دمراد
مفهوم کد خطا
کد خطا

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد)
E01

اشكال در NTC مصرفی
E02

اشكال در NTC شوفاژ
E03

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E04

انسداد دودكش يا اشكال در سنسور فشار دودكش
E05

اشكال در ترموستات اتاقی (OTC)
E06

جا به جايی شيلنگ های سنسور فشار دودكش
E07

فن خاموش است ولی بر اثر باد، هوا در دودكش جريان دارد.
E08

اشكال در سيم كشی برق يا ارت
E09

افت فشار آب مدار گرمايش
E10

عدم گردش آب در مدار گرمايش
E11

افت ولتاژ ورودی به كمتر از ١٦٥ ولت
E12

پكيج دمراد (مدل HBA)
مفهوم کد خطا
کد خطا

فشار كم مدار شوفاژ (CH)
F0

ترموستات دمای بيش از حد
F1

اشكال در سنسور آب مصرفی (DHP)
F2

اشكال در سنسور گرمايش (CH)
F3

شعله (آيونايز) (عمل ReseW بايستی انجام شود)
F4

اشكال در سنسور فشار دودكش
F5

اشكال در سنسور هوای خارج (ترموستات اتاقی)
F6

وجود سنسور هوای خارج و آماده بودن OTC (هميشه روشن نمی شود)
OC

عدم وجود سنسور هوای خارج
CC

پكيج دمراد
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای سنسور آب ورودی
E0

آب كافی به دستگاه نمی رسد. (افت فشار آب مدار گرمايش)
E1

خطای جرقه زنی و يا مشكل در برقراری شعله
E2

اشكال در سنسور آب مصرفی
E3

اشكال در سنسور گرمايش
E4

برای خروج گازهای حاصل از احتراق مشكل ايجاد شده است و يا خطای سنسور ايمنی دودكش
E6

خطای سوئيچ حرارتی
E7

كليد و يا كليد هايی اشتباه زده شده است.
EE

ديلاکس
مفهوم کد خطا

کد خطا

دماي بيش از حد
01

عدم چرخش آب
02

نقص در تشكيل جرقه
03

عدم تشكيل شعله
04

قطعي سيم سنسور گرمايشي
05

اتصال كوتاه سنسور گرمايشي
06

قطعي سيم سنسور آبگرم
07

اتصال كوتاه سنسور آبگرم
08

نقص در فن
09

نقص در سنسور فشار هوا
10

قطعي در كار فلوسوئيچ آب مدار گرمايشي
13

خطاي سيستم اعلان نشتي گاز (انتخابي)
14

خطاي برد الكترونيك
15

افزايش بيش از حد دماي تجهيزات الكترونيكي
16

تنظيمات ديپ سوئيچ
17

(ATRON H 28 & ATRON H 24 پكيج ديمردکوم (مدل
مفهوم کد خطا
Reset حالت
کد خطا

حرارت بيش از حد
Reset
F01

خطای NTC آبگرم مصرفی

F02

خطای NTC جريان مدار گرمايشی

F03

خطای يونيزاسيون
Reset
F04

خطای جريان هوا

F05

خطای NTC برگشت مدار گرمايشی

F06

نشت از شير گاز
Reset
F07

حرارت بيش از حد مدار گرمايشی و NTC (درجه حرارت خروجی مدار گرمايشی بالای c° 95 رسيده است)

F08

خطای پرشرسوئيچ هوا

F09

كاهش فشار آب مدار گرمايشی

F10

خطای گردش آب (اختلافدمای آب رفت و برگشت بيشتر از c° 30 می باشد.)

F11

ولتاژ پايين (كمتر از ١٦٥ ولت)

F12

خطای اتصالات سنسور NTC مدار گرمايشی
(درجه حرارت برگشت مدار گرمايشی c° 7 به مدت ٠٢ ثانيه داغ تر از درجه حرارت مدار گرمايشی می باشد. اين كد هنگام جريان يافتن آبگرم مصرفی ظاهر نمی گردد.)

F13

 

دئوترم
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطع / نوسان گاز – عدم استفاده از شيلنگ با سايز مناسب يا اسفاده از سرشيلنگی – عدم عملكرد صحيح الكترود جرقه و يا شير برقی گاز
E1

عدم عملكرد صحيح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سيستم هوا گرفته است.
E2

فن دار : عدم عملكرد صحيح سوئيچ هوا و يا فن بدون فن : عدم عملكرد صحيح سنسور دود – مسدود بودن دودكش – طول دودكش
E3

فشار آب سيستم شوفاژ كم است – عدم عملكرد صحيح پرشرسوئيچ آب
E4

خرابی برد الكترونيك
E5

عدم عملكرد صحيح NTC آبگرم بهداشتی
E6

عدم عملكرد صحيح NTC شوفاژ
E7

عدم عملكرد صحيح سيستم مقابله با يخ زدگی (آنتی فريز)
E9

عدم عملكرد صحيح NTC آبگرم بهداشتی و يا شوفاژ و يا سيم های آنها
99

پكيج راديانت
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E01

افزايش دمای گرمايش به بيش از c° 95 (فعال شدن كليد حرارتی)
E02

فعال شدن پرشر سوئيچ دود
E03

افت فشار آب مدار گرمايش
H20

اشكال در NTC شوفاژ
E05

اشكال در NTC آبگرم مصرفی
E06

انسداد دودكش يا اشكال در پرشرسوئيچ دود
E14

مدلار كردن شير گاز
E17

نقص در مدار گرمايش
E18

خطا در برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E21

خطا در برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E22

خطا در حسگر شعله
E35

خرابی منبع تغذيه برد
E40

خطای يخ زدگی در مسير گرمايش
F08

خطای يخ زدگی در مسير مصرفی
F09

پكيج روکا (مدل ديجيتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشكال در فعال شدن فيوزاطمينان
08

وجود نويز الكترونيكی در كنترل پانل سوكت های اتصال به بردالكترونيكی و جرقه زن ها واتصالات برقی آن و سنسورها بايد بازديد گردد رسوب نداشته باشند.
21

شيرآلات بهداشتی محل موردنظر بررسی گردد كه آيا نشتی دارد يا خير؟
اگردرسيستم آب ورودی شهر پمپ تحت فشار، وجود دارد می بايست بررسی گردد كه منبع انبساط آن هوا دارد يا خير؟
22

نويز الكترونيكی دركنترل پانل بخصوص درقسمت الكترود جرقه زن و اتصالات آن بررسی گردد.
23

اشكال دراتصالات سوكتهای كنترل پانل بخصوص دراتصال سيم شيرگاز به كنترل پانل (تعيين نوع و مدل كنترل پانل در اين مورد الزاميست)
24

رفت وبرگشت آب اشتباه نصب شده است.
سنسورآب گرم ازجای خود درآمده است.
سنسورآب گرم مشكل دارد.
25

مشكل شيرگاز می باشد. ( اين كد تنها در دستگاه لائورا 35/35 ديده مي شود.)
26

مربوط به شيرگاز و اتصالات برقی مربوط به آن می باشد. ( اين كد تنها در دستگاه لائورا 35/35 ديده مي شود.)
27

پكيج وستن (مدل ديجيتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشكال درسنسورهای خارجی دستگاه
E11

ارتباط بين سوئيچ فشار و گروه هيدروليكی قطع شده
E12

گرفتگی درگروه هيدروليك ها و سوئيچ فشار
E13

سيستم در حال پرشدن می باشد.
E18

اشكال درسيستم پرشدن مدار
E19

قطع ارتباط بين سلكتورها و برد الكترونيكی
E31

داخل مبدل رسوب گرفته است. (در وستن ساده چراغ ٧٠ و ٨٠ باهم چشمك می زنند)
E32

مربوط به ولتاژ برق است كه پايين مي باشد.
E98

های روکا و وستن (کد خطاهای مشترک)
نوع عيب و راهكارهای رفع آن
وستن ديجيتال
وستن ساده
روکا ديجيتال
روکا ساده

اشكال درسنسور آب گرم
E06
70
01
40-90

اشكال درسنسور مدار شوفاژ
E05
80
02
50-90

گرمای بيش ازحد درمبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد c° 105 بصورت خودكا ر قطع شود.

E26
E25
E02
40
06
50-60-90
50-60-70-90

دراين حالت رله قسمت كنترل الكترونيكی اشكال دارد وشعله دستگاه خاموش شده است.
E35

04
60-90

اشكال ازجانب لوله های اطمينان مي باشد كه بايد بخش الكترونيكی كنترل شود.05
40-60-90

اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می گردد.
E98
E99

05 & 10
40-70-90

مشعل دستگاه خاموش شده است.
تاخير زمانی برای روشن شدن مشعل كه علت آن جرقه كوتاه بوده است.
برق ورودی كمتر از ٥٩١ ولت است.
E97
چراغ
شيرآب و رادياتور چشمك می زند.
11
50-70-90

اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می گردد.
E97
چراغ
شيرآب و رادياتور چشمك می زند.
13
40-60-70-90

اين خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفريك) مي باشد كه ا ز عدم تهويه و خروج دود از دودكش ناشی مي شود.
E03
50
07
40-60-70-90

اين خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفريك) مي باشد.

E03
50
15
40-50-60-70-90

اين خطاها مربوط به قسمت گاز و شيرگاز دستگاه مي باشد.

E04
E01
30
12
60-70-90

اين حالت مطابق مورد قبل برطرف می گردد.
E01
E04
30
17
40-80-90

اين مورد مربوط به پكيج های فن دار بوده كه دراين حالت باز شدن سوئيچ فشارفن با تاخيرعمل نموده است.
E01
E04
30
19
40-50-80-90

اين مورد نيز مشابه مورد قبل است با اين تفاوت كه بسته شدن سوئيچ فشارفن با تاخير صورت گرفته است.
E01
E04
30
20
60-80-90

اين عيب دراثركمبود فشارآب در مدار شوفاژ مي باشد.
E10
60
03
40-50-90

دستگاه Reset گردد، در صورت برطرف نشدن برد الكترونيكی نياز به تعمير دارد.80 90

ری
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E1

افزايش بيش از حد دمای گرمايش (فعال شدن كليد حرارتی)
E2

انسداد دودكش يا اشكال در پرشرسوئيچ دود
E3

افت فشار آب مدار گرمايش
E4

اشكال در NTC مصرفی
E6

اشكال در NTC شوفاژ
E7

دستگاه در معرض يخ زدگی است.
E9

پكيج سونيه دوال (مدل Isotwin)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشكال در روشن شدن شعله
F4 – F1

اشكال در تخليه دود
F2

كمبود هوا
F3

افزايش بيش از حد دما و فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد)
F5

خطا در اندازه گيری دمای NTC 2
F6

پكيچ شاپه (مدل ديجيتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای سيستم جرقه زنی – نرسيدن گاز يا خرابی الكترود جرقه
E01

فعال شدن ترموستات حد به دليل بالا رفتن غير معمول دما
E02

نارسايی دودكش يا انسداد مسير مكش دودكش
E03

خرابی سنسور شوفاژ
E05

خرابی سنسور آبگرم مصرفی
E06

پايين بودن فشار آب سيستم گرمايشی
E10

از كار افتادن پمپ سيركولاتور يا انسداد مسير شوفاژ
E25

كمبود شعله اوليه – نرسيدن حرارت لازم به يون كنترل شعله
E35

پكيچ شاپه (مدل آنالوگ)
مفهوم کد خطا
کد خطا

نشانگر قطع گاز يا نوسان برق
30

ترموستات حد فعال می باشد.
40

مسدود بودن مسير دودكش يا نقص فن
50

نشانگر فقدان آب
60

نشانگر غير فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی
70

نشانگر غير فعال بودن سنسور گرمايش مركزی (شوفاژ)
80

پكيج شفيع سازه شرق (مدل Unical)
مفهوم کد خطا
کد خطا

بوبين شيربرقی قطع است.
01

سنسور بيرونی قطع است.
Eb

دمای بسيار بالا
HE

يخ زدگی (با كاهش دمای سنسور شوفاژ به كمتر از 2 °c و روشن شدن برتر برای افزايش دما تا 5 °c اين علامت ظاهر می شود)
Fr

عملكرد ترموستات حد در اثر افزايش دمای سيستم
HL

خطا در سنسور آب مصرفی
db

خطا در سنسور مدار گرمايشی
Hb

كمبود فشار آب مدار گرمايشی
LP

قطع شدن فن – اتصال كوتاه يا نصب نادرست سيم های فن
AS

اشكال در تخليه محصولات احتراق
AF

خاموش شدن يا قفل شدن – بدليل نبودن گاز و يا عدم تشخيص اشتعال برتر (شعله) دستگاه روشن نمی شود.

شعله كاذب
Fd

تنظيمات كارخانه دستكاری شده است.
FP

اشكال داخلی در برد
E1

پايين بودن ولتاژ برق
LL

خطا در اتصال فن
23

تداخل داخلی در برد
E2

خطا در مدار كنترل شعله
E3

خطا در ماژول شير برقی
E4

خطا در حافظه برد
E5

شاسی ريست هميشه فعال است.
E6

بيش از حد فشردن شاسی ريست
rE

(Domiitech F24/F32 & C24/C32 فرولی (مدل
علت احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

نبودن گاز
مشعل روشن نمی شود.
A01

الكتورد معيوب

 

شير گاز معيوب

 

توان اشتعال پايين

 

الكترود معيوب
علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
A02

برد الكترونيكی معيوب

 

سنسور مدار شوفاژ معيوب است.
فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد c° 105)
A03

عدم گردش آب در مدار شوفاژ

 

وجود هوا در مدار

 

اتصال ترموستات باز است.
فعال شدن ترموستات دود ({بدون فن} در اين حالت از كاركرد دستگاه به مدت ٠٢ دقيقه جلوگيری می شود.)
F04

سيم كشی معيوب

 

قطر نامناسب دودكش يا گرفتگی دودكش

 

اتصال سوئيچ فشار هوا باز است
سوئيچ فشار هوا يا فن عمل نمی كند. ({فن دار} عدم عملكرد فن به مدت ٠٢ ثانيه)
F05

سيم كشی معيوب

 

نقص در ديافراگم

 

دوكش نامناسب و يا دودكش مسدود

 

پايين بودن فشار گاز اصلی
الكترود جرقه زن عمل می كند ولی شعله تشكيل نمی شود.
A06

عدم تنظيم فشار گاز مشعل

 

—–
افزايش بيش از حد دمای مبدل
A08

سنسور معيوب
اشكال در NTC مدار شوفاژ
F10

سيم كشی معيوب

 

قطعی اتصالات سيم كشی

 

سنسور معيوب
اشكال در NTC مدار آبگرم بهداشتی
F11

سيم كشی معيوب

 

قطعی اتصالات سيم كشی

 

سنسور معيوب
اشكال در سنسور دوم (اطمينان) مدار شوفاژ
F14

سيم كشی معيوب

 

قطعی اتصالات سيم كشی

 

ايراد در منبع برق شهر
ولتاژ برق مصرفی كمتر از ١٧٠ ولت می باشد
F34

ايراد در منبع برق شهر
نوسان در فركانس برق ورودی
F35

پايين بودن بيش از اندازه فشار
افت فشار آب مدار شوفاژ
F37

سوئيچ فشار آب قطع و يا معيوب می باشد

 

سنسور مدار شوفاژ و يا سنسور آبگرم بهداشتی از لوله جدا شده است.
اشكال در محل قرارگيری سنسورها (NTC)
A41

سنسور معيوب
اشكال در سنسور دوكاره (اختلاف دمای دو سنسور اطمينان و شوفاژ)
F42

عدم گردش آب در سيستم
فعال شدن سيستم حفاظت از مبدل حرارتی
F43

وجود هوا در مسير

 

قطعی در سيم كشی
اشكال درمدولاتور (سيم پيچ تدريجی) شير گاز
F50

—–
اشكال در سيستم تخليه دود (فقط در مدل Divatech
(F24D/F32D
A51

گازر
مفهوم کد خطا
کد خطا بدون LED
کد خطا LED

كمبود آب دستگاه
چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي زند.
E01

خطاي جرقه
چراغ قرمز روشن می شود.
E02

خطاي حسگر آبگرم
چراغ زرد بصورت چشمك زن فعال می شود.
E03

خطاي حسگر آبگرم مصرفي
چراغ زرد بصورت چشمك زن فعال می شود.
E04

خطاي دودكش
چراغ های زرد و قرمزهمزمان به صورت چشمك زن فعال می شوند.
E06

خطاي دماي بالا
چراغ قرمز بصورت چشمك زن فعال می شود.
E07

(ECO3 240 Fi – 280 Fi گرم ايران (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای فشار گاز
E01

خطا توسط سنسور ترموستات ايمنی صادر شده است.
E02

خطا توسط كنترل كننده فشار دودكش (پرشرسوئيچ) صادر شده است.
E03

خطای سنسور NTC حرارت مركزی
E05

خطای سنسور NTC آبگرم مصرفی
E06

كم بودن فشار آب
E10

دمای پكيج بيشتر از حداكثر ممكن شده است. (احتمالا پمپ از كار افتاده و يا مسير گرمايش مسدود شده است)
E25

خطای شعله
E35

(Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS پكيج گلديران (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E1

فعال شدن كليد حرارتی (كليد حد)
E2

اشكال در سيستم تخليه دود
E3

افت فشار آب مدار گرمايش
E4

اشكال در NTC آبگرم مصرفی
E6

اشكال در NTC شوفاژ
E7

انجماد در سيستم گرمايش (افت دمای سيستم به كمتر از c° 2)
E9

پكيج لامبرت (مدل ديجيتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E01

اشكال در سيستم تخليه دود
E02

اشكال در NTC شوفاژ
E03

اشكال در NTC آبگرم مصرفی
E04

عدم عملكرد صحيح مدولاتور شير گاز
E05

دمای آب مدار به بيش از c° 90 افزايش يافته
E06

عدم گردش آب در مدار گرمايش
E07

افت فشار آب مدار گرمايش
E08

فعال شدن كليد حرارتی
E09

 

لورچ دو مبدله (مدل آريان)
مفهوم کد خطا

کد خطا

انجام نشدن اشتعال
E1

عملكرد سوئيچ فشار هوا
E2

ترميستور سيستم گرمايش
E3

ترميستور آب مصرفی
E4

خطای مدولاتور شير گاز
E5

افزايش دمای آب سيستم گرمايشی
E6

خطای سوئيچ فشار هوا
E7

كاهش فشار آب سيستم گرمايش
E8

عملكرد كليد حرارتی حد
E9

افزايش فشار آب سيستم گرمايش
E10

خطای برد الكترونيكی
E13

خطای موقت عملكرد سوئيچ فشار هوا
E15

خطای كنترلی برد الكترونيكی
E16 & E99

يخ زدگی مبدل اصلی
E25

خطای عملكرد رله برد الكترونيكی
E26

پكيج لورچ تك مبدله (مدل آرتا)
مفهوم کد خطا
کد خطا

انجام نشدن اشتعال
E1

عملكرد سوئيچ فشار هوا
E2

ترميستور سيستم گرمايش
E3

ترميستور آب مصرفی
E4

خطای مدولاتور شير گاز
E5

افزايش دمای آب سيستم گرمايشی
E6

خطای سوئيچ فشار هوا
E7

كاهش فشار آب سيستم گرمايش (كمتر از 45/0 بار)
E8

عملكرد كليد حرارتی حد
E9

خطای قفل اصلی
E10

خطای عملكرد رله برد الكترونيكی
E12

خطای موقت عملكرد سوئيچ فشار هوا
E15

خطای تنظيم پارامترها
E16

يخ زدگی مبدل اصلی
E25

مارس
مفهوم کد خطا

کد خطا

افت فشار آب مدار گرمايش
yL

انسداد ، دودكش خطای پرشرسوئيچ دود
Fy

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
DH

NTC مدار برگشت شوفاژ اشكال دارد.
HS

NTC مدار رفت شوفاژ اشكال دارد.
CS

خروج آبگرم مصرفی اشكال دارد.
Sy

بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن است.
GS

آب دستگاه در معرض يخ زدگی است.
CO

پكيج مگاترم (گروه مگا)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E1

افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن كليد حرارتی)
E2

انسداد ، دودكش خطای پرشرسوئيچ دود
E3

افت فشار آب مدار گرمايش
E4

NTC آبگرم مصرفی
E6

NTC رفت مدار گرمايش
E7

آب دستگاه در معرض يخ زدگی است.
E9

وجود رسوب در مبدل حرارتی
E10

پكيج مگاترم (گروه مرکوری)
مفهوم کد خطا
کد خطا

افت فشار آب مدار گرمايش
E0

عدم تشكيل يا تشخيص شعله
E1

NTC آبگرم مصرفی
EE

NTC رفت مدار گرمايش
E3

انسداد ، دودكش خطای پرشرسوئيچ دود
E4

انسداد ، دودكش خطای پرشرسوئيچ دود
E5

حسگر شعله
E6

بالا رفتن دمای مدار گرمايش
E7

بالا رفتن دمای مدار رفت گرمايش (85 °c)
E8

افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن كليد حرارتی)
E9

دمای آبگرم مصرفی از 85 °c تجاوز نموده
EF

سنسور آب سرد ورودی اشكال دارد.
EL

سوكت های روی برد يا برد كنترل
EC

ناوين

نوافلوريدا (مدل Vela)
مفهوم کد خطا
LED 1
LED

پكيج به برق متصل است
n/a
سبز

وجود شعله
n/a
زرد

حرارت مركزی فعال است
سبز
n/a

خاموش شدن پكيج به علت خاموش شدن شعله
خاموش
قرمز

خاموش شدن ترموستات گاز (در مدل های CTN)
زرد
خاموش

خاموش شدن سوئيچ فشار هوا / گاز ( در مدل های CTFS)
زرد
خاموش

خاموش شدن ترموستات ايمنی
قرمز
خاموش

خاموش شدن دستگاه – عملكرد ترموستات ايمنی
چراغ سبز چشمك می زند
خاموش

اخطار شير گاز
چراغ زرد چشمك می زند
خاموش

كليد اخطار فشار آب
چراغ قرمز چشمك می زند
n/a

كليد اخطار جريان حرارت مركزی
چراغ زرد و قرمز چشمك می زند
خاموش

كليد اخطار جريان آبگرم مصرفی
چراغ سبز و قرمز چشمك می زند
خاموش

پكيج نوافلوريدا (مدل Pictor)
مفهوم کد خطا چراغ چشمك زن
مفهوم کد خطا چراغ روشن
رنگ
LED

——
منبع برق پكيج روشن و متصل است.
سبز
١

پكيج به دليل نقص فنی خاموش شده است.
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٢٥ و ٥٣ درجه سلسيوس است.
قرمز
٢

ترموستات ايمنی پكيج آن را خاموش كرده است.
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٣٦ و ٥٤ درجه سلسيوس است.
قرمز
٣

در سيستم تخليه نقصی وجود دارد (مدل
های RTN،CTN) يا در لوله كشی هوای ورودی و خروجی گازهای تخليه اشكالی وجود دارد.(مدل های RTFS،CTFS)
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٤٦ و ٥٥ درجه سلسيوس است.
قرمز
٤

مشعل خاموش است.
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٥٦ و ٥٦ درجه سلسيوس است.
قرمز
٥

فشار آب در پكيج بسيار پايين است.
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٦٦ و ٥٧ درجه سلسيوس است.
قرمز
٦

دمای گرمايش مركزی بالای ٨٥ درجه سلسيوس است.
دمای آب در سيستم گرمايش بين ٧٦ و ٥٨ درجه سلسيوس است.
قرمز
٧

پكيج به دليل نقص فنی خاموش شده است.
شعله در مشعل در حال احتراق است.
زرد
٨

 

وايلانت

افزايش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگيری از تشكيل رطوبت در دودكش
d.85

تنظيم دمای استارت برای مدار آب بهداشتی
d.88

تنظيم كد دستگاه
d.93

ريست (بازگشت به تنظيم كارخانه)
d.96

پكيج يونيكال (مدل کندانسينگ Alkon 09)
راه حل ممكن
مفهوم کد خطا
کد خطا


سنسور بيرونی قطع است.
Eb


سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گرديده است.
rb


پارامترهای عملكرد دستگاه ايراد پيدا كرده اند.
SP


آب در مدار اوليه دستگاه گردش كافی ندارد.
LC

بستگی به برق مصرفی دارد. (فركانس و ولتاژ برق مصرفی خارج ار حد استاندارد است)
تغذيه نادرست جهت برنر
bU

گردش آب در ذاخل مدار اوليه دستگاه بسيار ضعيف است.
ايراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ
-LC-

سنسور مدار رفت و برگشت نسبت به هم معكوس نصب شده اند.
ايراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ
SE


عملكرد فن (سرعت نادرست)
-FE-


دمای دستگاه بسيار بالاست.
-HE-


فشار آب در مدار شوفاژ ناكافی است.
-LP-

زمانی كه سنسور دمای آب رفت شوفاژ به زير c° 2 برسد، برنر تا رساندن دمای ديگ به c° 5 روشن خواهد ماند.
يخ زدگی
-Fr-


وارد عمل شدن ترموستات حد
-HL-


سنسور آبگرم مصرفی وارد عمل شده است.
-db-


تنظيمات كارخانه ايراد پيدا كرده اند.
-FP-

نبود گاز و يا اشتعال برنر
خاموش شدن دستگاه


شناسايی شعله قبل از مرحله اشتعال
-Fd-


شناسايی شعله بعد از مرحله اشتعال
-OL-


آسيب ديدن سيستم كنترل شعله
-bC-

يونيكال (مدل IDEA)

پكيج يونيكال (مدل EVE)
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطع بوبين شير برقی
01

ايراد فن در مدل فن دار
AS

دمای بيش از حد دستگاه
HE

اشكال در تخليه دود
AF

فشار ناكافی آب (يا عملكرد پرشرسوئيچ)
LP

يخ زدگی
FC

عملكرد ترموستات حد
HL

خطا در سنسور آبگرم مصرفی
db

خطا در سنسور مدار شوفاژ
Hb

دستكاری تنظيمات كارخانه
FP

به دليل نبودن گاز يا جرقه نزدن فندك شعله نداريم و يا شعله تشخيص داده نمی شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *