کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل اجیس EGIS

کد ارور معنی کد ارور
۹۰ / قرمز فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) معیوب بودن پمپ سیرکولاسیون _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ معیوب بودن شیر موتوری و…
۶۰ / ۵۰ / زرد افت فشار آب مدار گرمایش _ فشار بار را زیاد کنید
A3 70/60/زرد خرابی سنسور گرمایش مرکزی _ سنسور را تعویض کنید
E 70/50/زرد خرابی سنسور آبگرم مصرفی _ سنسور را تعویض کنید
۷۰/زرد خطای Eeprom
۸۰/زرد خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده _ فیش های متصل به برد و قطعات را چک کنید
۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زرد تعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه _ بعد از چند دقیقه مجدد ریست کنید ولی قبلش به دنبال ایراد اصلی باشید
۷۰/قرمز خطای داخلی برد _ ممکنه برد معیوب شده باشد _ برد را از پکیج جدا کنید با یک پمبه و الکل روی لحیم های برد بکشید که اگر سولفاته کرده برطرف بشه _ نهایتاً نسبت به تعمیر یا تعویض برد اقدام کنید
قرمز خطا در عملکرد خودکار جرقه زن _ فاصله چینی را تنظیم کنید و با یک برس سیمی روی برنر و چینی بکشید _ چینی را با سمباده نرم تمیز کنید _ ریست کنید
۷۰/۶۰/۵۰/زرد
۸۰/۷۰/۶۰/زرد
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت _ شعله دستگاه را تنظیم کنید بوسیله فشار سنج میلی بار و دستگاه را یک بار ریست کنید
زرد در مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ هوا _ در صورت امکان پرشر را دو شیلنگ کنید _ دودکش را جدا کنید و با یک اسپری wd40 داخل پروانه فن و شیپوری را تمیز کنید

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل‌های کلاس – کلاس بی – جینوس ۳۶ – جینوس پریمیوم

مدار گرمایش

کد ارور معنی کد ارور
۱۰۱ فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) _ معیوب بودن پمپ سیرکولاسیون _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ خرابی شیر موتوری _ رسوب داشتن مبدل ثانویه
۱۰۲ خطا در سنسور فشار آب _ فشار بار را روی 1/5 بار افزایش دهید
۱۰۳ عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه _ فشاربار ررا روی 2 بار تنظیم کنید _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ معیوب بودن پمپ و یا گیرپاژ بودن آن _ معیوب بودن سنسور مدار گرمایش
A3 104 عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت NTC2 یا NTC1 بیش از ۲۰ درجه در ثانیه _ موارد ارور 103 را امتحان کنید
E 105 عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از ۵۵ درجه در ثانیه _ موارد ارور 103 را امتحان کنید
۱۰۶ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰C درجه کمتر از دمای برگشت _ رسوب داشتن مدار گرمایش _ بسته بودن شیرهای رادیاتورها _ معیوب بودن سنسور مدار گرمایش
۱۰۷ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۳۰ درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۸ افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود _ فشار بار مدار گرمایش را از طریق شیر پرکن افزایش دهید _ فشار نرمال 1/5 بار
۱۰۹ افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار _ از یکی از رادیاتورها مقداری آب تخلیه کنید تا فشار بیاد روی 1/5 بار _ دقت کنید شیر پرکن باز نمونده باشد
۱۱۰ خطا در NTC رفت گرمایش _ تست کنید در صورت معیوب بودن NTC را تعویض نمایید
۱۱۲ خطا در NTC برگشت گرمایش _ تست کنید در صورت معیوب بودن سنسور را تعویض کنید
۱۱۴ خطا در سنسور بیرونی (قطع یا اتصال کوتاه) _ اتصالات سنسور را چک کنید
۱۱۶ قطعی سنسور گرمایش از کف
۱۱۸ خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت
۱p1 عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p2 عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از ۵۵c درجه در ثانیه _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p3 عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰c درجه کمتر از دمای برگشت _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p4 افت آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن _ از طریق شیر پرکن فشار بار را روی 1/5 بار تنظیم کنید

مدار آب گرم مصرفی

کد ارور معنی کد ارور
۲۰۱ اشکال در NTC مصرفی _
۲۰۲ اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
۲۰۳ اشکال در NTCمنبع ذخیره
A3 204 اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی
E 205 اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی
۲۰۷ گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی
۲۰۸ پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
۲۰۹ گرم شدن بی از حد منبع ذخیره

برد اصلی

کد ارور معنی کد ارور
۳۰۱ خطا در برد صفحه نمایش
۳۰۲ اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش
۳۰۳ خطا در برد اصلی
A3 304 فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه
E 305.6.7 خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی
۴۰۱ اختلال در عملکرد مودم
۴۰۶ اختلال در عملکرد مودم
۴۰۷ خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله
۵۰۱ عدم وجود شعله
۵۰۲ عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز
۵p1 عدم موفقیت در تشکیل شعله (با اول)
۵p2 عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)
۵p3 یکنواخت نبودن شعله
۵p4 سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

کد ارور معنی کد ارور
۶۰۱ فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۶۰۲ فعال شدن ترموستات دود
۶۰۴ سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود
A3 607 فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود
E 6p1 تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ دود
۶۱۲ عدم عملکرد پرش سوییچ دود در زمان روشن شدن فن
۷۰۱ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۲ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۳ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۴ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۶ افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی

کد ارور معنی کد ارور
۸۰ افزایش بیش از حد (فیوز حد)
۷۰/۸۰ عدم تشکیل یا تشخیص شعله
۶۰/۸۰ فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)
A3 60/70 فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)
E 60/70/80 نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد)
۵۰ نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد)
۵۰/۷۰ باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی
۵۰/۷۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت
۵۰/۶۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت
۵۰/۶۰/۷۰ مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه ) است
۴۰/۷۰ تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل
۴۰/۶۰ خطای فیوز ۱/۲۵ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن
۴۰/۶۰/۸۰ نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت ۱ دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده است)
۴۰/۶۰/۷۰ خطای پرشر سوئیچ دود
۴۰/۵۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم
۴۰/۵۰/۷۰/۸۰ دمای بیش از حد داخل منبع بیش از ۸۰ درجه
۳۰ اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.