کد خطای پکیج بوش

کد خطادلیل خطاراه حل
A7خرابی حسگر دمای آب گرم مصرفی یااشکال درNTCمصرفیحسگر دما و کابل از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی شوند ، در صورت لزوم تعویض شوند
Adحسگر دمای ذخیره شده تشخیص داده نمی شودحسگر دما در منبع آب گرم و کابل برق را بررسی و در صورت لزون تعویض کنید
C1دور فن بسیار پایین استولتاژ شبکه را بررسی کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

C4اگر فن خاموش باشد ، کنتاکت های آب باز نمی شودسوئیچ فشار هوا و سیم کشی آن و نیز شلنگ های ارتباطی را بررسی کنید
C6کنتاکتهای بسته نمی شودکابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید ، در صورت لزوم آنرا تعویض کنید

سوئیچ فشار هوا و دودکش را بررسی کنید

C7فن کار نمی کندکابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید ، در صورت لزوم آنرا تعویض کنید
CEفشار سیستم بسیار پایین استدوباره آب پر کنید
d7شیر گاز خراب استکابل برق شیر گاز را بررسی کنید

شیر کنترل گاز را بررسی کرده و درصورت لزوم تعویض کنید

E2حسگر دمای جریان رفت خراب استحسگر دما و کابل برق از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی شوند ، درصورت لزوم تعویض شوند
E9ترموستات حد عمل کرده استترموستات حد وکابل برق آن را از نظر قطعی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

بررسی فشار کاری سیستم گرمایش

حسگر محدودکننده دما را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

شروع به کار پمپ را بررسی و در صورت لزوم پمپ را تعویض کنید

فیوز را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

دستگاه هواگیری شود

بدنه حرارتی را از قسمت آبی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

EAشعله ای وجود نداردرسانای محافظ را از نظر اتصال موثر بررسی کنید

بررسی کنید ، شیر گاز باز شده باشد

فشار اتصال گاز را بررسی و در صورت لزوم تصحیح کنید

اتصال شبکه را بررسی کنید

الکترودها با کابل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم تصحیح کنید

در گاز طبیعی ، محافظ جریان گاز بیرونی را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

در حالت کارکرد وابسته به دمای محیط ، تهویه فضا یا دریچه های تهویه را بررسی کنید

مبدل حرارتی را تمیز کنید

شیر کنترل گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید

اگرچه مشعل خاموش است ، اما نشانگر شعله وجود داردالکترود ها را از نظر جرم گرفتگی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

صفحه مدار را از لحاظ رطوبت بررسی و در صورت لزوم خشک کنید

FAپس از بستن گاز : شعله همچنان وجود داردشیر کنترل گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید

الکترودها و کابل برق را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

Fd(دکمه ریست اشتباها زیادی فشار داده شده است. (بیش از 30 ثانیهدکمهرا برای 3 ثانیه فشار دهید
Pنوع دستگاه مشخص نیستنوع دستگاه را تنظیم کنید
IIپارامتر فن تنظیم نیستپارامتر فن را تنظیم کنید

ایراداتی که روی نمایشگر نشان داده نمی شوند شامل موارد زیر می باشد

شمارهایرادات دستگاهراه حل
1صدای جریان آبدور موتور پمپ گرمایش را از طریق جعبه برق پمپ به درستی تنظیم کنید
2گرم شدن زیادی طول می کشددور موتور پمپ گرمایش را از طریق جعبه برق پمپ به درستی تنظیم کنید
3سطح آلایندگی مناسب نیست ، مقدار منوکسید کربن بسیار بالاستنوع گاز را بررسی کنید

فشار اتصال گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم تطبیق دهید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم پیچ گاز را تعویض کنید

4جرقه زدن خیلی سخت ، خیلی بد استنوع گاز را بررسی کنید

فشار اتصال گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم تطبیق دهید

اتصال شبکه را بررسی کنید

الکترود ها با کابل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم پیچ گاز را تعویض کنید

در گاز طبیعی ، محافظ جریان گاز بیرونی را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

مشعل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

5دمای خروجی آب گرم مصرفی حاصل نمی شودنوع دستگاه و نوع گاز را بررسی کنید

توربین را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

6حسگر دمای جریان رفت خراب استرفع انسدادپمپ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *